ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Особлива інформація на 28.03.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Івченко О.А.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.03.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Шосткинський хлібокомбінат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 41100, м. Шостка, вул. Шевченка,53
4. Код за ЄДРПОУ 00379494
5. Міжміський код та телефон, факс 05449 7 10 10, 05449 7 10 10
6. Електронна поштова адреса shostka-hleb@mail.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)