ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Особлива інформація на 14.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iвченко О. А.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 41100, м. Шостка, Шевченка,53
4. Код за ЄДРПОУ 00379494
5. Міжміський код та телефон, факс 05449 7 10 10, 05449 7 10 10
6. Електронна поштова адреса shostka-hleb@mail.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://shostka-hlib.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}