ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Особлива інформація на 14.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЛяшенко Вiктор IвановичМВ, 602756, 16.02.2016, Шосткинський МВ ДМС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24,9026%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
12.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 17.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24,9026%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ковальов Дмитро Михайлович перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
12.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 09.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi0.21
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження члена наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 3 960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0, 21%.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Пищик Вiталiй Iванович перебував на посадi: з 27.03.2014р. по 12.04.2016р.
12.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиЛяшенко Вiктор IвановичМВ, 602756, 16.02.2016, Шосткинський МВ ДМС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармхiм", член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР",член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП", ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ".
12.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - директор приватного акцiонерного товариства "Фiрма "АДВ", голова та член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС" .
12.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi0.21
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 3960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0, 21%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Пищик Вiталiй Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ "Контакт плюс", член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат".
12.04.2016ОбраноГолова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" вiд 12.04.2016 р., прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати Головою наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi приведенням у вiдповiднiсть до змiн, що вносятся Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», набирає чиннiсть 01.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - директор приватного акцiонерного товариства "Фiрма "АДВ", голова та член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС" .
12.04.2016Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїКабанова Ганна МитрофанiвнаМА, 187730, 03.10.1996, ШосткинськиЙ МВ УМВС України в Сумськiй областi0.1381
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Кабанової Ганни Митрофанiвни. Iнформацiя про посадову особу: Кабанова Ганна Митрофанiвна, паспорт МА 187730 виданий 03.10.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 2600 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1381%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Кабанова Ганна Митрофанiвна перебувала на посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
12.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїЄрохова Iрина Анатолiївнад/н, д/н, д/н0.1594
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Єрохової Iрини Анатолiївни. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова Iрина Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1594%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Єрохова Iрина Анатолiївна перебував на посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
12.04.2016Припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїЩур Iгор Валерiйовичд/н, д/н, д/н0.1062
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Щура Iгоря Валерiйовича. Iнформацiя про посадову особу: Щур Iгор Валерiйович, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 2000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1062%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Щур Iгор Валерiйович перебував на посадi: з 12.04.2011р. по 12.04.2016р.
12.04.2016ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїЄрохова Iрина Анатолiївнад/н, д/н, д/н0.1594
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом ревiзiйної комiсiї Єрохову Iрину Анатолiївну. Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова Iрина Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала Єрохова Iрина Анатолiївна: Начальник лабораторiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Начальник лабораторiї ТОВ "Контакт плюс", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат".
12.04.2016ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїЩур Iгор ВалерiйовичМА, 530087, 15.09.1998, Шосткинський МВ УМВС України в Сумськiй областi0.1062
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати членом ревiзйної комiсiї Щура Iгоря Валерiйовича. Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Щур Iгор Валерiйович, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 2000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1062%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Щур Iгор Валерiйович: Начальник вiддiлу з охорони працi ТОВ "Контакт плюс", Iнженер з охорони працi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Начальник вiддiлу з охорони працi ТОВ "Контакт плюс", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат".
12.04.2016ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїЄрохова Iрина Анатолiївнад/н, д/н, д/н0.1594
Зміст інформації:
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" вiд 12.04.2016 р., прийнято рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/04/2016 вiд 12.04.2016 р.): обрати головою ревiзiйної комiсiї Єрохову Iрину Анатолiївну. Строк на який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Єрохова Iрина Анатолiївна, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 3000 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.1594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням строку повноважень Ревiзiйної комiсiї, передбаного Статутом та внесенням змiн до Статуту та положень товариства, прийняття рiшення Загальними зборами про змiну кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала Єрохова Iрина Анатолiївна: Начальник лабораторiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Начальник лабораторiї ТОВ "Контакт плюс", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.