ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Особлива інформація на 05.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЛяшенко Вiктор IвановичМВ, 602756, 16.02.2016, Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.
03.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк, протягом якого Ковальов Дмитро Михайлович перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.
03.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi0.2103
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити повноваження члена наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi. Володiє 3960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.2103 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Пищик Вiталiй Iванович перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.
03.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиЛяшенко Вiктор IвановичМВ, 602756, 16.02.2016, Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фармхiм», член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП", Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Ляшенко Вiктор Iванович є акцiонером ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.
03.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - - директор приватного акцiонерного товариства "Фiрма "АДВ", Директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС" . Ковальов Дмитро Михайлович є акцiонером Товариства, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.
03.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi0.2103
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати членом наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областii. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 3960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.2103 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Пищик Вiталiй Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ "Контакт плюс", провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ПАТ"Шосткинський хлiбокомбiнат". Пищик Вiталiй Iванович є акцiонером ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.
03.04.2017ОбраноГолова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi24.9026
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" вiд 03.04.2017 р., прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/04/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати Головою наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - директор приватного акцiонерного товариства "Фiрма "АДВ", Директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС" . Ковальов Дмитро Михайлович є акцiонером ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.