ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Протягом звiтного року важливих подiй розвитку (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" складається з таких пiдроздiлiв: - цех по виробництву хлiбобулочних виробiв; - цех по виробництву кондитерських виробiв; - котельня по виробництву пара; - технологiчна лабораторiя; - вiддiл реалiзацiї; - торгiвельна мережа з 7 крамниць; - заводоуправлiння.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення спорудження та iн., з урахуванням дооцiнок, якi було проведено через iнфляцiю починаючи з 1996 року. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами. Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з Українським законодавством. До 01.07.1997 р. нарахування зносу проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. З 01.07.1997 р. амортизацiя нараховується шляхом зменшення залишкової вартостi. З 01.04.2011 р амортизацiя нараховується в залежностi вiд строкiв користного використання. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного використання, амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
( ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
iШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТi за 2011 рiк


Управлiнському персоналу
ПАТ iШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТi для подання до НКЦПФР

Вступний параграф
Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма *Середа, Кiсiль та партнери*, яка здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi iз Законом України *Про аудиторську дiяльнiсть* на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3806, проведено аудит прикладеної фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства *Шосткинський Хлiбокомбiнат*, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00379494, яке знаходиться за адресою: 41100, Україна, Сумська обл.., м. Шостка, вул.. Шевченко, б. 53, зареєстрованого 16.08.1996 р. Шосткинською мiською радою Сумської областi.
Аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат*, що додається i яка включає повний комплект бланкiв, а саме, баланс станом на 31 грудня 2011 року (форма №1), звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма №4) та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що минув на дату балансу, виклад суттєвих полiтик та пояснювальних примiток проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих 18 квiтня 2003 р. Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та iВимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 р

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i надання користувачам фiнансової звiтностi, яка включає вiдповiдальнiсть за пiдготовку i достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює органiзацiю роботи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства i помилок, та охоплює вибiр i застосування облiкової полiтики i облiкових оцiнок.


Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо названої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту.
Аудиторами аудиторської фiрми аудит проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України iПро аудиторську дiяльнiстьi,iПро цiннi папери та фондовий ринокi, iПро державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українii та iВимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29 вересня 2011 р, якi вимагають дотримання вiдповiдних етичних принципiв та щоб планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання обiрунтованої впевненостi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок помилок та шахрайства. Здiйснюючи оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають стану контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.
Проведено оцiнку вiдповiдностi застосованих облiкових полiтик i прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом та здiйснено оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, результати аудиту є достатньою вагомою пiдставою для висловлення обiрунтованої думки щодо фiнансової звiтностi.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Резерв сумнiвних боргiв i забезпечення наступних виплат персоналу не створювались. Ми не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю запасiв, оскiльки наше призначення аудиторами вiдбулося пiсля зазначеної подiї. Ми не мали можливостi впевнитися стосовно кiлькостi запасiв на дату iнвентаризацiї шляхом проведення iнших аудиторських процедур, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.

Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, якi вiдображенi вище, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 р., результат дiяльностi за 2011 рiк i складена вiдповiдно до вимог Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Звiт щодо перевiрки iнформацiї висловлення думки по якiй передбачено iВимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29 вересня 2011 р.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв зроблено з урахуванням методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011 року складає i 2721,0 тис. грн. рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв iз статутним капiталом становить 2250,0 тис. грн.
Висновок: вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу. вимоги п. 3 ст. 155 цивiльного кодексу України дотримуються.

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не встановлено;

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному роцi не було;

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" задовiльний;

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не встановлено.

Перевiрка порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi. Аудитором проведено таку перевiрку у вiдповiдностi iз Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.12.2008 року № 1524 iз змiнами та доповненнями. Аудитор пiдтверджує порiвняннiсть форм фiнансової звiтностi згiдно iз вище означеним наказом Мiнiстерства фiнансiв України.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма iСереда, Кiсiль та партнериi.
Номер та дата видачi Свiдоцтва: № 3806 вiд 18 травня 2006 року про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, видане Аудиторською палатою України.
Мiсцезнаходження:
Юридична адреса: пр. Т. Шевченко, б. 12, к. 4, м. Суми, 40011
Фактична адреса: пр. Т. Шевченко, б. 12, к. 4, м. Суми, 40011
Телефон (факс): 0542 67-97-67
Дата i номер договору на проведення аудиту: 12 березня 2012 року № 207
Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту: Аудит проводився з 12 березня 2012 р. по 20 квiтня 2012 року.
Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку ____________________ В.М. Середа
Сертифiкат серiї № 005778 виданий 29.04.2004
та подовжений до 29.04.2014р.
Пiдпис директора аудиторської фiрми:
Директор ТОВ АФ iСК та партнериi _______________________ В.М. Середа
М.П.
20.04.2012
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Головнi види дiяльностi товариства:
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання;
Основний ринок збуту - Україна, Сумська область.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 30738 тис грн., без ПДВ
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Було придбано:
- комбайн зернозбиральний (2 шт) - 1 395 832 грн. 00 коп.
- Автомобiль ГАЗ 33023 - 58 475 грн. 00 коп.
- Ємнiсть (2 шт) - 114 500 грн. 00 коп.
- Ротацiйна пiч - 253 000 грн. 00 коп.
- Автомобiль ГАЗ 3302 - 113 517 грн. 00 коп.
- Паровий котел- 179 566,92 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, вул.. Бабушкина 43, - 139 201,08 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, вул.. Орджоникiдзе 1, - 139 201,08 грн.
- автомат для виготовлення виробiв з начинкою - 135 750 грн.
- Автомобiль ЗН 5301 фургон- 35856 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, Шевченко,55 - 38952 грн.
- Теплогенератор в сборе- 485382грн.
Було проведено ремонт:
- Пiч ПХС-25 - 180 000 грн. 00 коп.
- Примiщення - 678 000 грн. 00 коп.
- Обладнання - 159 157 грн. 00В
- Ротацiйна пiч "BOLGARD" с тележками 21 шт. - 438 333 грн. 33 коп.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Ступiнь використання обладнання максимальна можлива вiдносно виробничої потужностi обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв товариства на територiї товариства та його фiлiй. Екологiчнi питання вiдсутнi. Прогнози товариства вiдносно планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення, вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - недосконала полiтика держави щодо цiноутворення шляхом обмеження рiвня рентабельностi на масовi види хлiбобулочних виробiв;
- високi цiни на основну сировину та енергоносiї;
- застарiле обладнання;
- високi нарахування на фонд оплати працi;
- низька купiвельна спроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2011 роцi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" не було нараховано штрафних санкцiй за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика товариства щодо фiнансування дiяльностi - за рахунок власних коштiв та банкiвських кредитiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть укладених, але ще не виконаних угод становить 1 млн. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi товариства - отримання прибутку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок дослiдження та розробки не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ в 2011 роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iстотної iнформацiї немає.