ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  8627.000  8356.000   0.000  0.000  8627.000   8356.000
  - будівлі та споруди  5287.000  5056.000  0.000  0.000  5287.000   5056.000
  - машини та обладнання  1605.000  1747.000  0.000  0.000  1605.000  1747.000
  - транспортні засоби  1050.000  674.000  0.000  0.000  1050.000  674.000
  - інші  685.000  879.000  0.000  0.000  685.000  879.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  8627.000  8356.000  0.000  0.000  8627.000  8356.000
Опис:  Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 16827 тис.грн., ступiнь їх зносу 49,65%, сума нарахованого зносу 8471 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 7899 тис.грн. 2843 тис.грн., машини та обладнання 4631 тис.грн. 2884тис.грн., транспортнi засоби 2509 тис.грн .1835 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 36%, 62%, 73%, 59%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2721.000 1195.000
471.000 471.000
471.000 471.000
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.