ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 2419
Первісна вартість 011 4040
Накопичена амортизація 012 1621
Незавершене будівництво 020 14021402
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 86278356
Первісна вартість 031 1590716827
Знос 032 72808471
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 100539777
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 1483995
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 37513446
Векселі одержані 150 570570
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 19033640
первісна вартість 161 19033640
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 1731238
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 260
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 375147
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 6159
у т. ч. в касі 231 4143
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 828710195
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1834019972

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 471471
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 65036503
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5779-4253
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 11952721
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 82238223
Усього за розділом ІІІ 480 82238223
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 88978751
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 368
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 00
з оплати праці 580 2021
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 20
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 0188
Усього за розділом IV 620 89229028
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1834019972


ПІБ керівника Iвченко Олександр Анатолiйович
ПІБ головного бухгалтера Боброва Тетяна Миколаївна
Примітки:
Резерв сумнiвних боргiв, та забезпечення наступних витрат i платежiв не створювались.