ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Iвченко Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
12.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00379494
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Сумська область
     Район Шосткинський
     Поштовий індекс 41100
     Населений пункт м.Шостка
     Вулиця, будинок вул.Шевченка. б.53
     Міжміський код, телефон та факс 05449 7-10-10, 7-10-10
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIshostka-hlib.pat.ua 25.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)