ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
12.04.2011
86.7974000
Порядок денний:
1. Обрання та затвердження голови i секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 р. та визначення основних напрямiв дiяльностi АТ на 2011 рiк;
3. Звiт Наглядової Ради за 2010 рiк;
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 р.
5. Затвердження рiчних фiнансових звiтiв, в тому числi балансу, АТ за 2010 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) АТ по пiдсумках роботи за 2010р.
7. Змiна найменування та типу АТ.
8. Внесення змiн до Статуту АТ шляхом викладання його у новiй редакцiї та затвердження Статуту АТ в новiй редакцiї.
9. Затвердження внутрiшнiх Положень АТ в новiй редакцiї.
10. Вiдкликання та обрання виконавчого органу АТ.
11. Вiдкликання та обрання Наглядової ради АТ. Затвердження умов договорiв з членами наглядової ради АТ;
12. Вiдкликання та обрання ревiзiйної комiсiї АТ.
13. Затвердження укладених АТ договорiв.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
27.07.2011
86.0770000
Порядок денний:
1. Обрання та затвердження голови i секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
28.03.2012
86.4250000
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2011 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2011 рiк.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства.
8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.

Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.