ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iвченко Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00379494
1.4. Місцезнаходження Україна, Сумська область, Шосткинський, м.Шостка, 41100, вул.Шевченка. б.53
1.5. Міжміський код та телефон, факс 05449 7-10-10, 7-10-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента shostka-hlib@mail.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

78, "Бюдетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://shostka-hlib.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)