ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ, 01001, пров.Шевченка, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.09.2009
Міжміський код та телефон +38 (044) 278 07 98
Факс +38 (044) 278 07 98
Вид діяльності здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку ? депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр № 3 вiд 08.10.2010 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е/1676 вiд 07.10.2010 р
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "СЕРЕДА, КIСIЛЬ ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34328307
Місцезнаходження д/н, Сумська область, д/в, м.Суми, 40011, пр. Тараса Шевченко, б. 12 к. 4,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3806
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2006
Міжміський код та телефон 0542 679767
Факс 0542 679767
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Договiр № 207 вiд 12.03.2012 р. та Договiр № 302 вiд 01.02.2013р.