ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8356 7841 0 0 8356 7841
будівлі та споруди 5056 5263 0 0 5056 5263
машини та обладнання 1747 1328 0 0 1747 1328
транспортні засоби 674 445 0 0 674 445
інші 879 805 0 0 879 805
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8356 7841 0 0 8356 7841
Опис Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 17290 тис.грн., ступiнь їх зносу 56%, сума нарахованого зносу 9698 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 8350 тис.грн.3087 тис.грн., машини та обладнання 4651 тис.грн. 3323 тис.грн., транспортнi засоби 2674 тис.грн .2229 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 36%, 71%, 83%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4339 2634
Статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.