ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
( ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )
щодопопередньої фiнансовоїзвiтностi
ПУБЛIЧНОГОАКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"за 2012 рiк

Управлiнському персоналу
ПАТ "ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

Вступний параграф
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства Шосткинський Хлiбокомбiнат", код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00379494, яке знаходиться за адресою: 41100, Україна, Сумська обл.., м. Шостка, вул.. Шевченко, б. 53, зареєстрованого 16.08.1996 р. Шосткинською мiською радою Сумської областi., що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть").
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi "Основи представлення фiнансової звiтностi" концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi "Основи представлення фiнансової звiтностi". Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудиторами аудиторської фiрми аудит проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть","Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та "Вимогдо аудиторського висновкупри розкриттi iнформацiї емiтентамицiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29 вересня2011 р, якi вимагають дотримання вiдповiдних етичних принципiв та щоб планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання об?рунтованої впевненостi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок помилок та шахрайства. Здiйснюючи оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають стану контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.
Проведено оцiнку вiдповiдностi застосованих облiкових полiтик i прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом та здiйснено оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, результати аудитує достатньою вагомою пiдставою для висловлення об?рунтованої думки щодо фiнансової звiтностi.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Товариством не проведенi коригування залишкiв за необоротними активами у Звiтi про фiнансовий стан (балансi) на 01.01.2012 р., протягом 2012 року при змiнi облiкової полiтики, якi впливають на визнання i оцiнку активiв;
У Товариства вiдсутнiй спецiально пiдготовлений персонал, який в повнiй мiрi мiг би провести трансформацiйну роботу. Компетентнiсть професiйного судження управлiнського персоналу, щодо визнання (невизнання) i оцiнки елементiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. пiдлягає коригуванню;
Товариством не проведенiвсi трансформацiйнi коригування, призванi забезпечити вiдповiднiсть сум i розкриття елементiв фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
Iснує висока вiрогiднiсть того, що вхiдний Звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 01.01.2012 р, та попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., буде змiнена на дату пiдготовки повного комплекту фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р.

Умовно-позитивнадумка.
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi "Основи представлення фiнансової звiтностi", включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на примiтки, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський Хлiбокомбiнат", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський Хлiбокомбiнат" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський Хлiбокомбiнат"може бути не прийнятною для iнших цiлей.

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Звiт щодо перевiрки iнформацiї висловлення думки по якiй передбачено "Вимогамидо аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiвоблiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд29 вересня2011 р.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв зроблено з урахуванням методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012 року складає - 4324,0 тис. грн. рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв iз статутним капiталом становить 3853,0тис. грн.
Висновок: вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу. вимоги п. 3 ст. 155 цивiльного кодексу України дотримуються.

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не встановлено;

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтномуроцi не було;

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" задовiльний;

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiвсуттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Ризикiв суттєвого викривлення фiнансовоїзвiтностiвнаслiдок шахрайства не встановлено.

Абсолютна аудиторська гарантiя неможлива з ряду причин, зокрема: Використання вибiркового тестування через обмеження обсягу роботи; Бiльша частка аудиторських доказiв є скорiше переконливими, нiж остаточними; Крiм того, проведений аудит для формування висновку про фiнансовузвiтнiсть базується на судженнi аудитора; Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякiсуттєвi викривлення фiнансовоїзвiтностi можуть бути не виявленi. Результати аудиторських тестiв та одержана iнформацiявiдуправлiнського персоналу (письмове запевнення про пiдтвердження розкриття аудитору iнформацiї про результати оцiнки ризику того, що фiнансовазвiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства, вiдсутнiвiдомостi про будь-якi випадки фактично вчиненого, пiдозрюваного шахрайства або шахрайства, що розслiдується, якi впливають на суб'єкт господарювання) свiдчать про незначний ризик суттєвого й поширеного шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Середа, Кiсiль та партнери".
Номер та дата видачi Свiдоцтва: № 3806 вiд 18 травня 2006 року про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, видане Аудиторською палатою України.
Мiсцезнаходження:
Юридична адреса: пр. Т. Шевченко, б. 12, к. 4, м. Суми, 40011
Фактична адреса: пр. Т. Шевченко, б. 12, к. 4, м. Суми, 40011
Телефон (факс): 0542 67-97-67
Дата i номер договору на проведення аудиту: 01лютого 2013 року № 302
Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту: Аудит проводився з 01лютого2013 р.по 29березня 2013 року.
Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку ____________________ В.М. Середа
Сертифiкат серiї № 005778 виданий 29.04.2004
та подовжений до 29.04.2014р.
Пiдпис директора аудиторської фiрми:
Директор ТОВ АФ "СК та партнери"_______________________ В.М. Середа
М.П.
29.03.2013