ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iвченко Олександр Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" код ЄДРПОУ 00379494, Голова правлiння
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати у розмiрi посадового окладу, не отримував. Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв виконавчого органу акцiонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства та положенням про виконавчий орган товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Голова Правлiння здiйснює керiвництво Товариством i надiлений наступними повноваженнями та має право: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах (пiдприємствах, установах i органiзацiях), вчиняти правочини вiд iменi Товариства, та iн.;керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводити переговори та без довiреностi укладати (пiдписувати) будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, здiйснювати iншi юридичнi акти; представляти Товариства, в трудових вiдносинах, приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення; направляти працiвникiв Товариства у вiдрядження, включаючи закордоннi; Розпоряджатися коштами та майном Товариств в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, представляти щорiчний фiнансовий звiт на затвердження загальним зборам; Вiдкривати та розпоряджатися поточним, валютним та iншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; Видавати вiд iменi Товариства доручення та довiреностi; Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; видавати накази та розпорядження та iншi локальнi нормативнi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов?язковими для працiвникiв Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до компетенцiй загальних зборiв та наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Непомнящий Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 111811, 12.06.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Перший заступник голови правлiння-Директор
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримував. повноваження та обов'язки: надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi або за його дорученням виконує всi його функцiї; органiзовує виробничо-господарську i соцiальну дiяльнiсть Товариства, та має право: без доручення дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах; без доручення укладати та пiдписувати господарськi та iншi договори (контракти); розпоряджатися коштами та майном Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; приймати та звiльняти працiвникiв товариства, накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства та застосовувати до них заходи заохочення; у межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв товариства; вирiшувати iншi питання пов"язанi з дiяльнiстю Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самусь Вiталiй Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 204443, 24.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Заступник Голови правлiння, головний iнженер
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримував. повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв*язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснюю iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальов Дмитро Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 258953, 18.02.1997, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Голова наглядовоїї ради
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. ПрАТ "Фiрма "АДВ",Директор, м.Шостка, вул. Щербакова, 1 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляшенко Вiктор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", член наглядовоїї ради
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. має право: Брати участь у засiданнях правлiння Товариства; Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; зобов'язаний: Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. ТОВ "Фармхiм", генеральний директор, м.Шостка. вул.Щербакова, 1 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кабанова Ганна Митрофанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 187730, 03.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Провiдний економiст
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати, не отримувала. повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiя має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боброва Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ, 228360, 25.05.2004, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати головного бухгалтера, не отримувала. повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: - Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. - Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв?язку з цим необхiднi матерiали. - Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння - здiйснюю iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. Виконання функцiй та посадових обов*язкiв Головного бухгалтера Товариства. Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Iрина Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 352788, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", секретар-референт.
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримувала. повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв*язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснюю iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пищик Вiталiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 187840, 04.10.1996, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1945
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 44
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", провiдний iнженер МТП
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: : У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. має право: Брати участь у засiданнях правлiння Товариства; Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; зобов'язаний: Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щур Iгор Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", iнженер з охорони працi
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiя має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єрохова Iрина Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Начальник лабораторiї
6.1.8. Опис Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiя має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняIвченко Олександр АнатолiйовичМВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi31.12.199846879024.9026468790000
Перший заступник Голови Правлiння - Директор ТоваристваНепомнящий Олександр ВолодимировичМА, 111811, 12.06.1996, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областiд/н000000
Член правлiнняСамусь Вiталiй ЄвгеновичМА, 204443, 24.10.1996, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi14.06.199620302610.7849203026000
Член правлiнняКовальова Iрина ВiкторiвнаМА, 352788, 24.11.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областiд/н000000
Член правлiння - Головний бухгалтерБоброва Тетяна МиколаївнаМВ, 228360, 25.05.2004, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областiд/н000000
Голова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi05.02.199946879024.9026468790000
Член наглядової радиЛяшенко Вiктор Iвановичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних05.02.199946879024.9026468790000
Член наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi13.03.199839600.21063960000
Голова ревiзiйної комiсiїКабанова Ганна МитрофанiвнаМА, 187730, 03.10.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi27.07.199826000.13812600000
Член ревiзiйної комiсiїЄрохова Iрина Анатолiївнад/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних27.08.199830000.15943000000
Член ревiзiйної комiсiїЩур Iгор Валерiйовичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних27.08.199820000.10622000000
Усього 1620956 86.107 1620956 0 0 0