ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.03.2012
Кворум зборів** 86.425
Опис Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2011 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2011 рiк.
7.Внесення змiн до Статуту Товариства.
8.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення

Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2013
Кворум зборів** 86.425
Опис Порядок денний :
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк.
7.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.

Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.