ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.02.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00379494
Територія   за КОАТУУ 5911000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 1064
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 14    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, м.Шостка, вул.Шевченка. б.53
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 19 20
первісна вартість 011 40 45
накопичена амортизація 012 21 25
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 8356 7841
первісна вартість 031 16827 17539
знос 032 8471 9698
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 8375 7861
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2397 2316
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 3446 2715
Векселі одержані 150 570 570
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 3553 2841
первісна вартість 161 3640 2928
резерв сумнівних боргів 162 87 87
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1238 154
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 147 118
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 159 113
у тому числі в касі 231 143 3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 11510 8827
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 19885 16688


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 471 471
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2148 3853
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2619 4324
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 15 15
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 15 15
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 8223 8223
Усього за розділом III 480 8223 8223
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 8751 3995
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 68 100
з позабюджетних платежів 560 0 1
зі страхування 570 0 4
з оплати праці 580 21 26
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 188 0
Усього за розділом IV 620 9028 4126
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 19885 16688
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Резерв сумнiвних боргiв, та забезпечення наступних витрат i платежiв створювалися.


Керівник

 

(підпис)

Iвченко Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Боброва Тетяна Миколаївна