ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" (далi пiдприємство) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство було створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Шосткинського хлiбокомбiнату" - структурної одиницi виробничо - торгiвельного пiдприємства "Сумихлiб" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України
по Сумськiй областi № 1227 вiд 09.08.1996року. З 27.05.2011р. на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" змiнило найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Метою дiяльностi товариства є задоволення потреб споживачiв у його продукцiї та послугах, i одержання прибутку. Товариство має самостiйний баланс, рахунки в банках, та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України., веде податковий та бухгалтерський облiк, складає статистичну звiтнiсть.
Пiдприємство є господарським товариством та здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; та iншi види передбаченi Статутом Товариства та незабороненi законодавством.
Юридична адреса пiдприємства: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко , буд.53.
ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченка, буд.53.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Пiдприємство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1 пiдприємство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть пiдприємства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом
з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi МСФЗ 1 вимагає вiд пiдприємства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, компанiї якi застосовують у 2013роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, пiдприємство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
Вплив коригування Актив Код рядка П(С)БО на 01 сiчня 2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01 сiчня 2012 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть НА (010) 010 19 19 первiсна вартiсть НА (011) 011 40 40 накопичена амортизацiя НА (012) 012 (21) (21) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (020) 020 1402 (1402) Основнi засоби: залишкова вартiсть ОЗ (030) 030 8356 8356 первiсна вартiсть ОЗ (031) 031 16827 16827 накопичена амортизацiя НА (032) 032 (8471) (8471) Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть БА (035) 035 0 0 первiсна вартiсть БА (036) 036 0 0 накопичена амортизацiя БА (037) 037 0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 0 0 довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (040 040 0 0 довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (045) 045 0 0 Довгострокова дебiторська аборгованiсть (050) 050 0 0 Вiдстроченi податковi активи (060) 060 0 0 Iншi необоротнi активи (070) 070 0 0 Усього за роздiлом I 080 9777 8375 II. Оборотнi активи Виробничi запаси (100) 100 995 402 2397 Поточнi бiологiчнi активи (110) 110 0 0 Незавершене виробництво (120) 120 0 0 Готова продукцiя (130) 130 0 0 Товари (140) 140 3446 3446 Векселi одержанi (150) 150 570 570 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть д/з (160) 160 3640 3553 первiсна вартiсть д/з (161) 161 3640 3640 резерв сумнiвних боргiв д/з (162) 162 (87) (87) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом д/з (170) 170 1238 1238
за виданими авансами д/з (180) 180 0 0 з нарахованих доходiв д/з (190) 190 0 0 з внутрiшнiх розрахункiв д/з (200) 200 0 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 147 147 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 Грошовi кошти та їх еквiваленти: грошi в нацiональнiй валютi (230) 230 159 159 грошi у тому числi в касi (231) 231 143 143 грошi в iноземнiй валютi (240) 240 0 0Iншi оборотнi активи 250 0 0 Усього за роздiлом II 260 10195 1315 11510 III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270 0 0 Баланс 280 19972 (87) 19885
Пасив Код рядка П(С)БО на 01 сiчня 2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01 сiчня 2012 I. Власний капiтал Статутний капiтал (300) 300 471 471 Пайовий капiтал (310) 310 0 0 Додатковий вкладений капiтал (320) 320 0 0 Iнший одатковий капiтал (330) 330 6503 (6503)Резервний капiтал (340) 340 0 0 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (350) 350 (4253) 6401 2148 Неоплачений капiтал (360) 360 0 0 Вилучений капiтал (370) 370 0 0 Усього за роздiлом I 380 2721 (102) 2619 II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу (400) 400 0 15 15 Iншi забезпечення (410) 410 0 0 Цiльове фiнансування (420) 420 0 0 Усього за роздiлом II 430 0 15 15 III. гостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв (440) 440 0 0 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (450) 450 0 0 Вiдстроченi податковi зобов'язання (460) 460 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання (470) 470 8223 8223 Усього за роздiлом III 480 8223 8223 IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв (500) 500 0 0 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (510) 510 0 0 Векселi виданi (520) 520 0 0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (530) 530 8751 8751 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв к/з (540) 540 0 0 з бюджетом к/з (550) 550 68 68 з позабюджетних платежiв к/з (560) 560 0 0 зi страхування к/з (570) 570 0 0 з оплати працi к/з (580) 580 21 21 з учасниками к/з (590) 590 0 0 iз внутрiшнiх розрахункiв к/з (600) 600 0 0 Iншi поточнi зобов'язання (610) 610 188 188 Усього за роздiлом IV 620 9028 9028 V. Доходи майбутнiх перiодiв (630) 630 0 0 Баланс 640 19972 (87) 19885
Актив Код рядка П(С)БО на 31 грудня 2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31 грудня 2012 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть НА (010) 010 20 20 первiсна вартiсть НА (011) 011 45 45 накопичена амортизацiя НА (012) 012 (25) (25) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (020) 020 Основнi засоби: залишкова вартiсть ОЗ (030) 030 7841 7841 первiсна вартiсть ОЗ (031) 031 17539 17539 накопичена амортизацiя НА (032) 032 (9698) (9698) Довгостроковi бiологiчнi активи: справедлива (залишкова) вартiсть БА (035) 035 0 0 первiсна вартiсть БА (036) 036 0 0 накопичена амортизацiя БА (037) 037 0 0Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (040) 040 0 0 довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (045) 045 0 0 Довгострокова дебiторська заборгованiсть (050) 050 0 0 Вiдстроченi податковi активи (060) 060 0 0
Iншi необоротнi активи (070) 070 0 0 Усього за роздiлом I 080 7861 7861 II. Оборотнi активи Виробничi запаси (100) 100 2316 2316 Поточнi бiологiчнi активи (110) 110 0 0 Незавершене виробництво (120) 120 0 0 Готова продукцiя (130) 130 0 0 Товари (140) 140 2715 2715 Векселi одержанi (150) 150 570 570 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть д/з (160) 160 2841 2841 первiсна вартiсть д/з (161) 161 2928 2928 резерв сумнiвних боргiв д/з (162) 162 (87) (87) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом д/з (170) 170 154 154 за виданими авансами д/з (180) 180 0 0 з нарахованих доходiв д/з (190) 190 0 0 iз внутрiшнiх розрахункiв д/з (200) 200 0 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 118 118 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 Грошовi кошти та їх еквiваленти: грошi в нацiональнiй валютi (230) 230 113 113 грошi у тому числi в касi (231) 231 3 3 грошi в iноземнiй валютi (240) 240 0 0 Iншi оборотнi активи 250 Усього за роздiлом II 260 8827 8827 III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270 0 0 Баланс 280 16688 16688 Пасив Код рядка П(С)БО на 31 грудня 2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31 грудня 2012I. Власний капiтал Статутний капiтал (300) 300 471 471 Пайовий капiтал (310) 310 0 0 Додатковий вкладений капiтал (320) 320 0 0
Iнший додатковий капiтал (330) 330 6 Резервний капiтал (340) 340 0 0Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (350) 350 3853 3853 Неоплачений капiтал (360) 360 0 0 Вилучений капiтал (370) 370 0 0Усього за роздiлом I 380 4324 4324 II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу (400) 400 15 15 Iншi забезпечення (410) 410 0 0 Цiльове фiнансування (420) 420 0 0 Усього за роздiлом II 430 15 15 III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв (440) 440 0 0 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (450) 450 0 0 Вiдстроченi податковi зобов'язання (460) 460 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання (470) 470 8223 8223 Усього за роздiлом III 480 8223 223
IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв (500) 500 0 0 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (510) 510 0 0 Векселi виданi (520) 520 0 0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (530) 530 3995 3995 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв к/з (540) 540 0 0з бюджетом к/з (550) 550 100 100 з позабюджетних платежiв к/з (560) 560 1 1 зi страхування к/з (570) 570 4 4 з оплати працi к/з (580) 580 26 26 з учасниками к/з (590) 590 0 0 iз внутрiшнiх розрахункiв к/з (600) 600 0 0 Iншi поточнi зобов'язання (610) 610 0 0 Усього за роздiлом IV 620 4126 4126 V. Доходи майбутнiх перiодiв (630) 630 0 0 Баланс 640 16688 16688
ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений аткiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ"; Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв"; Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває пiдприємство. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ". Рада з МСФЗ пояснила, яким чином пiдприємство повинно поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває пiдприємство. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних
їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi компанiї у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю,
яку розкриває пiдприємство Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi пiдприємства. Пiдприємство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу" Правки до МСФЗ (IAS) 1 iнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути пере класифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам,
якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi пiдприємства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi. МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї). Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває пiдприємство. МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року). У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань". Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат пiдприємства. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою". Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню пiдприємства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат пiдприємства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" Вiдповiдно до цих правок пiдприємство зобов'язане розкривати iнформацiю о правах на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення пiдприємства Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат пiдприємства. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Пiдприємство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi
у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р . МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Компанiї, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат пiдприємства. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях". МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат пiдприємства. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13не вносить змiни в те, коли пiдприємство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час пiдприємство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляєтьсявiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть пiдприємства. "Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть пiдприємства: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Це вдосконалення пояснює, що компанiя, яка припинила використовувати МСФЗ у минулому та вирiшила, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то пiдприємство повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняло використовувати МСФЗ. МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це осконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод. МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї". Це осконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток". МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Всi перелiченi коналення вступають у дiю по вiдношенню к рiчним звiтним перiодам, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi засоби Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, використовуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї . Основними засобами визнавались матерiальнi активи якi утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду, вартiсть яких перевищує 2 000,00 грн. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: Будинки та споруди 20-60 рокiв Обладнання 12-17 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв Iнструменти,прилади, iншi основнi засоби 5-10 рокiв Земля Не амортизується Пiд час ремонту i технiчного обслуговування активу нарахування амортизацiї не припиняється. Амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, за винятком випадкiв, коли актив повнiстю амортизований. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони находяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Короткострокова i довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як короткостроковий, якщо планувалась його реалiзацiя (погашення), або його продаж, або використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються, як довгостроковi. Грошовi кошти Грошовi кошти включаютькошти в касiтагрошовi коштинарахунках у банках, атакожбанкiвськi депозитизпочатковим строкомменше трьох мiсяцi Позики та дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, виданi позикита iнша дебiторська заборгованiсть, якiмають фiксованiабо визначенiплатежi, iякi не котируютьсянаактивному ринку, класифiкуються якпозики та дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв у виглядi грошових коштiв, їх еквiвалентiв та iнших активiв на певну дату. Дебiторська заборгованiсть ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" представлена: дебiторською заборгованiстю за товари,роботи та послуги; iнша поточна дебiторська заборгованiсть; дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За строками погашення дебiторська заборгованiсть класифiкується на: поточну, яка виникає в ходi нормального операцiйного циклу або стосовно якої є впевненiсть, що вона буде погашена протягом року вiд дати балансу; довгострокову, тобто заборгованiсть, вiдмiнну вiд поточної, щодо якої є впевненiсть, що вона не буде погашена протягом року вiд дати балансу. Дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями. Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями - сума заборгованостi дебiторiв у виглядi грошових коштiв, їх еквiвалентiв за продукцiю, товари, роботи, послуги на певну дату. Визнання дебiторської заборгованостi за торговими операцiями вiдбувається одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг . Дебiторська заборгованiсть за розрахунками виникла в результатi розрахункiв з бюджетом по ПДВ , прибуткового податку з фiзичних осiб та iнших розрахункiв,
Iнша дебiторська заборгованiсть ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" представлена дебiторською заборгованiстю, що виникла внаслiдок iнших операцiй, не пов'язаних з реалiзацiєю продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, колиза умовамиоренди орендарбере на себевсiосновнiризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованимактивом. Вся iншаорендакласифiкується як операцiйна. Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Доходивiдоперацiйноїорендивизнаютьсяза прямолiнiйним методомпротягомтермiну дiї вiдповiдноїоренди.
Податки Податок на прибуток Витрати з податкунаприбуток або збитокзарiкявляють собоюсумупоточного податку. Сума поточного податкувизначається виходячи з величиниоподатковуваного прибуткузарiк. Зобов'язаннящодо поточного податкунаприбуток розраховуєтьсяз використаннямставокоподаткування, встановлених законодавством, що набрав чинностiна звiтну дату. Податок на додану вартiсть (ПДВ) ПДВ стягувався за двома ставками: 20% при продажi на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв на територiю країни, робiт чи послуг i 0% при експортi товарiв та виконаннi робiт чи наданнi послуг за межi України. Податкове зобов'язання з ПДВ дорiвнювало загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту, або на дату отримання оплати вiд клiєнта, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку мав право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникало в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Iншi податки податок на доходи фiзичних осiб; збiр на розвиток виноградарства,садiвництва i хмелярства; податок на землю; збiр за спецiальне використання води; екологiчний податок. Пенсiйнi зобов'язання Пiдприємство здiйснюєвнескивДержавний пенсiйний фондУкраїнивиходячи ззаробiтної плати кожного працiвника. Витратиза такимивнескамивключенi до статтi"Заробiтна плата iвiдповiднi витрати". Дана сумавключається до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi i вiдображаються у фiнансових звiтах тих звiтних перiодiв, в яких вони вiдбулися. В процесi застосування облiкової полiтики керiвництво ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" оцiнювало спроможнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть складалась на основi припущення безперервностi дiяльностi. При складаннi фiнансової звiтностi враховувалась вiдсутнiсть упередженостi у пiдборi чи наданнi iнформацiї,,повнота та справедливе представлення. Можливiсть порiвняння iнформацiї за рiзнi перiоди. Iнформацiя правдиво представляє операцiї та iншi подiї та доступна певним користувачам. Iнформацiя у фiнансовiй звiтностi є повною, оскiльки пропуск може зробити її помилковою . Виконання пiдприємством конкретної вимоги будь-якого МСФЗ щодо розкриття iнформацiї не вимагається, якщо вiдповiдна iнформацiя не є суттєвою. Iнформацiя вважається суттєвою, якщо її пропуск або викривлення могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв. Функцiональна валюта звiтностi Функцiональною валютою ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" i валютою представлення фiнансової звiтностi є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiєю в iноземнiй валютi визнавалась операцiя, яка виражена в iноземнiй валютi або припускала розрахунок в iноземнiй валютi, у тому числi операцiї, якi пiдприємство проводило при: придбаннi чи продажi продукцiї, цiни на яку встановленi в iноземнiй валютi; При первiсному визнаннi операцiя в iноземнiй валютi враховувалась у функцiональнiй валютi iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi поточного обмiнного курсу за станом на дату операцiй. Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникали в результатi розрахунку по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в iноземнiй валютi, у функцiональну валюту ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", включались до складу фiнансового результату. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" не було. Пов'язанi сторони ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат не має пов'язаних сторiн. Передплата Передплата враховувалась за первiсною вартiстю. Резерв на знецiнення створювався за методом групування однорiдних дебiторiв.У звiтному перiодi резерв не використовувався. Передплата за придбання активiв переносилась на балансову вартiсть активу, коли пiдприємство отримувало контроль над ним. Запаси Визнання та оцiнка запасiв Запасами визнавались активи, якi призначенi для продажу протягом звичайного операцiйного циклу або для виробництва з метою виготовлення та реалiзацiї продукцiї.
Запаси ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" пiдроздiляються на наступнi групи: готова продукцiя з метою продажу; сировину i матерiали, необхiднi для вдля виробництва; товари, придбанi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" з метою перепродажу оптом та в роздрiб у торгiвельнiй мережi. Оцiнка виробничих запасiв на звiтну дату здiйснюється за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає в себе: витрати на придбання, що складаються з: цiни придбання, iмпортних мит, iнших податкiв (крiм тих, що пiдлягають вiдшкодуванню податковими органами), витрат на транспортування, витрат на обробку, iнших витрат, пов'язаних з придбанням запасiв; витрати на переробку; iншi витрати, здiйсненi для ведення запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Витрати, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiод виникнення Оцiнка вибуття матерiалiв, сировини визначалась з використанням методу ФIФО. ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" використовувало один i той же спосiб розрахунку собiвартостi для всiх запасiв, що мають однаковий характер i спосiб використання пiдприємством. При продажу запасiв їх балансова вартiсть визнавалась як витрати в тому перiодi, в якому визнавався вiдповiдний дохiд вiд реалiзацiї. Фiнансовi зобов'язання Фiнансовi зобов'язання пiдприємства представленi кредиторською заборгованiстю по торговельних операцiях, кредитами. Фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочаткуоцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витратна здiйсненняоперацiї. Кредиторська заборгованiсть за торговими операцiями - сума заборгованостi (у виглядi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) на певну дату. Виплати працiвникам До цiєї категорiї вiдносяться будь-якi виплати персоналу, якi пiдприємство планує здiйснити на протязi звiтного року. До таких виплат, зокрема, вiдносяться:
основна i додаткова зарплата; оплата вiдпусток (у т.ч. i вiдпусток за хворобою в частинi, оплачуваної за рахунок роботодавця); Доходи Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - це валове надходження економiчних вигод за певний перiод в ходi звичайної дiяльностi, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з внесками учасникiв капiталу. До складу доходiв входять: 1. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв. 2. Доходи вiд реалiзацiї робiт (надання послуг). 3. Фiнансовi доходи. 4. Iншi доходи. Надзвичайнi доходи не визнаються. Доходами не визнаються надходження у виглядi: надходження, що належать третiм особам; податкiв та обов'язкових платежiв; надходжень за договором комiсiї, агентським договором на користь комiтента, прiнцiпiала; промiжнi платежi i аванси. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi повиннi бути отриманi, без урахування податку на додану вартiсть та знижок. У разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримати суму, вже включену в дохiд, недоотримана сума, або сума, ймовiрнiсть отримання якої стала малоймовiрною, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв , являє собою продаж (найменування) продукцiї i товарiв iвизнається, якщо задовольняються всi перерахованi нижче умови: покупцевi переданi суттєвi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю i товари; пiдприємство бiльше не контролює проданi продукцiю i товари; сума доходу можна достовiрно оцiнити; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть на пiдприємство; понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд продажу продукцiї, товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. У бiльшостi випадкiв передача ризикiв i вигод вiд володiння збiгається з передачею юридичного права власностi. Однак якщо момент переходу права власностi i моменту переходу ризикiв i вигод не збiгається i якщо ризики i вигоди значнi, визнання доходу не вiдбувається, до тих пiр, поки не вiдбудеться перехiд цих ризикiв i вигод. Дохiд вiд надання послуг визнається в тому звiтному перiодi, коли надаються послуги. Iншi доходи До складу iнших доходiв включаються: а) дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти; б) дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй); в) дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв; г) дохiд вiд операцiйної оренди активiв; д) дохiд вiд курсових рiзниць; ж) дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi; i) iншi доходи. Витрати Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, яке вiдбувається у формi вибуття або виснаження активiв або збiльшення зобов'язань, яке призводить до зменшення капiталу, не пов'язаного з виплатами власникам. До складу витрат пiдприємства входять: 1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 2. Витрати, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiод виникнення: а) адмiнiстративнi витрати; б) витрати на збут; в) iншi операцiйнi витрати. 3.Iншi витрати. Надзвичайнi витрати не визнаються. Аналiтичний облiк витрат ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" ведеться з використанням рахункiв та субрахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає: 1. Прямi матерiальнi витрати: а) сировина i матерiали; б) допомiжнi матерiали; в) енерговитрати на технологiчнi цiлi;
2. Прямi витрати на оплату працi. 3. Iншi прямi витрати.. 4. Загальновиробничi витрати (змiннi та постiйнi). 5. Постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Загальновиробничi витрати До складу загальновиробничих витрат включались:
1. Витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо). 2. Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення. 3. Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення. 4. Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення. 5. Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва: 6. Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень. 7. Витрати на обслуговування виробничого процесу. 8. Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища. 9. Витрати на забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних та iнших спецiальних вимог, передбачених правилами технiчної експлуатацiї, нагляду i контролю над дiяльнiстю пiдприємства
у встановленому законодавством порядку. .10. Витрати на забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, взуттям, форменим одягом, захисними пристроями та спецiальним харчуванням (молоком i лiкувально-профiлактичним харчуванням) у випадках, передбачених законодавством. 11. Iншi витрати. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати визнавались витратами того перiоду, в якому вони понесенi. Адмiнiстративнi витрати До адмiнiстративних витрат вiдносились такi загальногосподарськi витрати, якi спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством 1. Витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського персоналу 2. Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання 3. Винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, транспортнi
(якi не зараховують до складу ТЗВ та витрат на збут) з оцiнки майна та iн.) 4. Витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, факс тощо). 5. Витрати на використання i обслуговування технiчних засобiв управлiння: комп'ютерної технiки, ксероксiв, вузлiв зв'язку, засобiв сигналiзацiї. 6.Амортiзацiя основних засобiв та нематерiальних активiв загальногосподарського використання (прав на знаки для товарiв i послуг, прав на об'єкти промислової власностi, авторських та сумiжних з ними прав та iнших нематерiальних активiв). 7. Витрати на врегулювання спорiв у судових органах; 8. Податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi). Наприклад: лiцензiї, спецiальнi дозволи, реєстрацiя та перереєстрацiя пiдприємства в органах державної реєстрацiї . 9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв.
10. Iншi витрати загальногосподарського призначення. Витрати на збут Витрати на збут включали такi витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 1. Витрати пакувальних матерiалiв для пакування готової продукцiї. 2. Витрати на ремонт тари. 3. Оплата працi працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут продукцiї, вiдповiднi вiдрахування на соцiальнi заходи. 4. Витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг): 6. Витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом. 7. Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 8. Витрати на транспортування, перевалку i страхування готової продукцiї (товарiв), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги, пов'язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв) вiдповiдно до умов договору (базису) поставки: 9. Витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;
10. Iншi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Iншi операцiйнi витрати До iнших операцiйних витрат включаються: а) Сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;
б) Витрати за операцiями в iноземнiй валютi, втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (тобто вiд змiни курсу валюти за операцiями, активами i зобов'язаннями, що пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства); в) Втрати вiд знецiнення запасiв; г) Нестачi й втрати вiд псування цiнностей; д) Визнанi штрафи, пенi, неустойки; е) Витрати на утримання об'єктiв житлово-комунального призначення; ж) Iншi витрати операцiйної дiяльностi. Фiнансовi витрати включали в себе процентнi витрати за позиковими коштами. Фiнансовi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони нараховувались. Iншi витрати До складу iнших витрат включались витрати, що виникали пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом та / або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 3. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї представлена наступним чином 2012р.
Виручка вiд реалiзацiї хлiбобулочних виробiв 10568 Виручка вiд реалiзацiї товарiв в роздрiбнiй торгiвлi 5508 Виручка вiд реалiзацiї товарiв,матерiалiв 3689 Виручка iнша 4381 Всього 24146 4.Собiвартiсть реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї представлена наступним чином 2012р. Собiвартiсть реалiзацiї хлiбобулочних виробiв 8248 Собiвартiсть реалiзацiї товарiв в роздрiбнiй торгiвлi 4776 Собiвартiсть вiд реалiзацiї товарiв,матерiалiв 3511 Собiвартiсть iншої реалiзацiї 2302 Всього 18837 5. Адмiнiстративнi витрати Адмiнiстративнi витрати представленi наступним чином. 2012р. Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 208 Амортизацiя 5 Послуги зв'язку 69 Послуги банкiв 26 Оренда 18
Послуги охорони 11 Комунальнi послуги 8 Податок на землю 86 Послуги на утримання апарату. управлiння 12 Iншi 65 Всього 508 6. Витрати на збут Витрати на збут представленi наступним чином. 2012р. Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 312 Вода та стоки 38 Газ(опалення) 285 електроенегрiя 977 Оренда 38 Послуги охорони 128 Комунальнi послуги 32 Збiр на розвит. виноград 76 Сплата лiцензiй та патентiв 60 тара 85 Комiсiйна винагорода 73 iншi 344 Всього 2448 7.Фiнансовi доходи i витрати Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином: Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 18 8.Iншi доходи та витрати Iншi доходи та витрати представленi наступним чином. доходи витрати Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї фiнансов.iнвестицiй 0 0 Дохiд (витрати) на поновлення корисностi активiв 0 0 Дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв 0 0 Дохiд (витрати)iншi142 Всього 0 142
9. Податок на прибуток Нараховано податку на прибуток 524тис.грн., сплачено в 2012роцi 496тис.грн. 10. Основнi засоби Станом на 31 грудня 12р. основнi засоби пiдприємства представленi наступним чином Первiсна вартiсть залишкова вартiсть Земельнi дiлянки 249 249 Будинки та споруди 8350 5263 Машини та обладнання 4651 1328 Транспортнi засоби 2674 445 Iншi основнi засоби 1615 556 Всього 17539 7841 11. Запаси Запаси на 31 грудня 12р. представленi наступним чином Сировина i матерiали 1051 Тара та тарнi матерiали 11 Будiвельнi матерiали 1177 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 77 Товари 2715 Всього 5031 12.Торгiвельна та iнша дебiторська заборггованнiсть Станом на 31грудня 12р.торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 2928тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi - (87) тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 118тис.грн 13. Грошовi кошти на 31грудня12р. представленi наступним чином Поточнi рахунки у банках в нацiональнiй валютi ряд. балансу 230 - 110тис.грн.
Каса пiдприємства в нацiональнiй валютi ряд. балансу 231 - 3тис.грн 14.Забезпечення i резерви Забезпечення i резерви представленi наступним чином На початок року На кiнець року Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 15тис.грн. 15тис.грн. 15 . Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 12р.торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть представленi наступним чином: Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи та послуги - 3995тис.грн. 16. Подiї пiсля звiтної дати За перiод з 01 сiчня 2013 року по дату складання звiту нiяких суттєвих подiй, якi б вплинули на фiнансовi показники не вiдбулося. 17.Затвердження попередньої промiжної фiнансової звiтностi Ця попередня промiжна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була затверджена до надання.

Керiвник Iвченко Олександр Анатолiйович

Головний бухгалтер Боброва Тетяна Миколаївна

д/н

д/н

д/н