ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.02.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00379494
Територія   за КОАТУУ 5911000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 25823 34277
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 197 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 119
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 244
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (25092) (32279)
Авансів 095 (21) (0)
Повернення авансів 100 (0) (47)
Працівникам 105 (291) (292)
Витрат на відрядження 110 (1) (5)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (293)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (496) (296)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (153) (144)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (227) (211)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (51) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -312 1073
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -312 1073
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 561 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (295) (920)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 266 -920
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 266 -920
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -46 153
Залишок коштів на початок року 410 159 6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 113 159

Примітки: Основний потiк грошових коштiв спрямовано на оновлення складу необоротних активiв.


Керівник

 

(підпис)

Iвченко Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Боброва Тетяна Миколаївна