ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iвченко Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00379494
4. Місцезнаходження Україна, Сумська область, Шосткинський, м.Шостка, 41100, вул.Шевченка. б.53
5. Міжміський код, телефон та факс 05449 7-10-10, 7-10-10
6. Електронна поштова адреса shostka-hlib@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

77, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://shostka-hlib.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2014

(дата)