ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7841 8560 0 0 7841 8560
будівлі та споруди 5263 5370 0 0 5263 5370
машини та обладнання 1328 1409 0 0 1328 1409
транспортні засоби 445 785 0 0 445 785
інші 805 996 0 0 805 996
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7841 8560 0 0 7841 8560
Опис Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 19327 тис.грн., ступiнь їх зносу 56%, сума нарахованого зносу 11016 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 8719 тис.грн.3349 тис.грн., машини та обладнання 5191 тис.грн. 3782 тис.грн., транспортнi засоби 3446 тис.грн .2661 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 38%, 72%, 77%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4804 4339
Статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.