ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2013
Кворум зборів** 86.425
Опис Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк.
7.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2014
Кворум зборів** 86.4785
Опис Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк.
7.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9.Обрання членiв Наглядової ради.
10.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.