ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Фiнансова звiтнiсть, яка
складена вiдповiдно до МСФЗ
за рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
ЗМIСТ
1. Звiт незалежних аудиторiв 3
2. Фiнансова звiтнiсть 3
3. Опис господарської дiяльностi Головою правлiння 2013 року 13
4. Опис дiяльностi 18
5. Основа складання звiтностi 19
6. Вплив переходу на МСФЗ 20
7. Суттєвi облiковi судження та оцiнки 26
8. Основнi принципи облiкової полiтики 27
9. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi. 33
10. Доходи 37
11. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 37
12. Iншi операцiйнi доходи 38
13. Загальнi та адмiнiстративнi витрати 38
14. Iншi операцiйнi витрати 38
15. Iншi доходи та витрати 39
16. Податок на прибуток 39
17. Складовi iншого сукупного прибутку. 40
18. Основнi засоби 40
19. Запаси 41
20. Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть 41
21. Авансовi платежi та iншi активи 41
22. Грошовi кошти та їх еквiваленти 42
23. Капiтал 42
24. Кредиторська заборгованiсть 42
25. Iншi податки до сплати 42
26. Iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання 43
27. Соцiальнi гарантiї, пiльги, компенсацiї. 43
28. Операцiї з пов'язаними сторонами. 44
29. Договiрнi та умовнi зобов'язання Загальнi умови функцiонування 44
30. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 46
31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 48
32. Подiї пiсля звiтної дати 48

1. Звiт незалежних аудиторiв
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) наведено у роздiлi 28 даного звiту
Текст аудиторського звiту наведено у роздiлi 29 даного звiту (рiчна iформацiя емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк).

2. Фiнансова звiтнiсть

Додаток 1
до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"

Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 12 31
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00379494
Територiя Сумська область м.Шостка за КОАТУУ 5911000000
Органiзацiйно-правова форма господарювання
Публiчне акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управлiння
за СПОДУ 1064
Вид економiчної дiяльностi
Неспецiалiзована оптова торгiвля за КВЕД 46.90
Середня кiлькiсть працiвникiв 12
Одиниця вимiру : у тисячах гривень без десяткових знакiв

Адреса
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтност v


Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.
Форма №1 Код за ДКУД
1801001
Актив Код
рядка 01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
залишкова вартiсть 1000 19 20 39
первiсна вартiсть 1001 40 45 71
накопичена амортизацiя 1002 (21) (25) (32)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005
Основнi засоби 1010 8356 7841 8560
первiсна вартiсть 1011 16827 17539 19576
Знос 1012 (8471) (9698) (11016)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 - -
знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 - -
накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - -
Гудвiл 1050 - -
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 - -
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 8375 7861 8599
II. Оборотнi активи

Запаси 1100 5843 5031 5955
Виробничi запаси 1101 2397 2316 2988
Незавершене виробництво 1102
Готова продукцiя 1103
Товари 1104 3446 2715 2967
Поточнi бiологiчнi активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселi одержанi 1120 570 570 570
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 3553 2841 2129
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 1238 154 361
у тому числi з податку на прибуток 1136 - 312
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх
розрахункiв 1145 - 26
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 147 118 248
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160
Грошi та їх еквiваленти 1165 159 113 168
Готiвка 1166 143 3 50
Рахунки в банках 1167 16 110 118
Витрати майбутнiх перiодiв 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числi в:
резервах довгострокових зобов'язань 1181
резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премiй 1183
iнших страхових резервах 1184
Iншi оборотнi активи 1190
Усього за роздiлом II 1195 11510 8827 9457
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 19885 16688 18056

Пасив Код
рядка 01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 471 471 471
Капiтал у дооцiнках 1405 -
Додатковий капiтал 1410
Емiсiйний дохiд 1411 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 - -
Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 2148 3853 4333
Неоплачений капiтал 1425 - -
Вилучений капiтал 1430 - -
Iншi резерви 1435 - -
Усього за роздiлом I 1495 2619 4324 4804
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500
Пенсiйнi зобов'язання 1505 - -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 8223 8223 6457
Довгостроковi забезпечення 1520 15 15 15
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цiльове фiнансування 1525 - -
Благодiйна допомога 1526 - -
Страховi резерви 1530 - -
у тому числi:
резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -
резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премiй 1533 - -
iншi страховi резерви 1534 - -
Iнвестицiйнi контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздiлом II 1595 8238 8238 6472

Пасив Код
рядка 01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 -
Векселi виданi 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 8751 3995 6747
розрахунками з бюджетом 1620 68 100 11
у тому числi з податку на прибуток 1621
розрахунками зi страхування 1625 4
розрахунками з оплати працi 1630 21 26 21
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 - -
Поточнi забезпечення 1660 - -
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 188 1 1
Усього за роздiлом III 1695 9028 4126 6780
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 - -
Баланс 1900 19885 16688 18056
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 12 31
за ЄДРПОУ 00379494
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2013 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод
попереднього
року
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 20644 24146
Чистi заробленi страховi премiї 2010 - -
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 - -
Премiї, переданi у перестрахування 2012
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 - -
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 - -
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (17055) (18837)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий :
Прибуток 2090 3589 5309
Збиток 2095
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - -
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 - -
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 - -
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 - -
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i с/г продукцiї 2122 - -
Адмiнiстративнi витрати 2130 (605) (508)
Витрати на збут 2150 (1892) (2448)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (340) ()
Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток 2190 752 2353
Збиток 2195
Доход вiд участi в капiталi 2200 - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 - 18
Iншi доходи 2240 5 -
Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 - -
Фiнансовi витрати 2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 (62) (142)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 - -
Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток 2290 695 2229
Збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (215) (524)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат:
Прибуток 2350 480 1705
Збиток 2355

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Найменування показника Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод
попереднього
року
1 2 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -
Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 -
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 -
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 480 1705

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод
попереднього
року
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 2686 1720
Витрати на оплату працi 2505 375 395
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 149 157
Амортизацiя 2515 1325 1249
Iншi операцiйнi витрати 2520
Разом 2550 4535 3521


IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод
попереднього
року
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 1882496 1882496
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 1882496 1882496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0,25 0,73
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0,25 0,73
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - -

КОДИ
2013 12 31
00379494


Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2013 р.
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004


Стаття Код
рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 24818 25823
Повернення податкiв i зборiв 3005 197
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 197
Цiльового фiнансування 3010
Iншi надходження 3095 700
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 3100 ( 22169 ) ( 25092 )
Працi 3105 ( 314 ) ( 291 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 ( 157 ) ( 153 )
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 ( 894 ) ( 723 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансiв 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Iншi надходження 3250
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй 3255 ( ) ( )
необоротних активiв 3260 ( 1881 ) ( 295 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Iншi платежi 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (1881) 266
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу 3300
Отримання позик 3305
Iншi надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцiй 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивiдендiв 3355 ( ) ( )
Iншi платежi 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 55 (46)
Залишок коштiв на початок року 3405 113 159
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410
Залишок коштiв на кiнець року 3415 168 113КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2013 12 31
Пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство " Шосткинський хлiбокомбiнат"" за ЄДРПОУ 00379494
(найменування)
Звiт про власний капiтал
за 2013 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капiтал Капiтал у дооцiн-ках Додатковий капiтал Резер-вний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року 4000 471
-
3853 - - 4324
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 471 - 3853 - - 4324
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 480 - - 480
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - -
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 - - - - - -
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - - - 480 - - 480
Залишок
на кiнець року 4300 471 4333 - - 48043. Опис господарської дiяльностi Голови правлiння 2013 року

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї товарiв робiт та послуг склав всього 24772,8тис.грн., в т.ч.ПДВ 4128,8 тис.грн.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї робiт та послуг склав: 20644тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати за 2013 склали 605тис.грн.

Iншi операцiйнi витрати склали 340 тис.грн. за рахунок переоцiнки запасiв на 51тис.грн та збiльшення резерву сумнiвних боргiв на суму 289тис.грн. Зарахунок резерву сумнiвних боргiв було списано безнадiйну дебiторську заборгованiсть в сумi 8тис.грн.
Iншi доходи склали 5 тис.грн., iнщi витрати 62тис.грн.
Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування склав 695 тис.грн. Податок на прибуток за 2013 склав 215 тис.грн. Чистий прибуток за 2013р. склав 480тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги станом на 01.01.2014г. складає 2495,7 тис.грн.,

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги на 01.01.2014г. склала 6747 тис.грн.,

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк склала 14 осiб.
Станом на 01.01.14р. облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 14 чол.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за звiтний рiк склав 375тис.грн., в т.ч. штатних працiвникiв - 369тис.грн.

Капiтальнi iнвестицiї

Придбано необоротних активiв на суму 2063тис.грн. без урахування ПДВ в т.ч.:
основнi засоби 2037 тис.грн. а саме:
- автомобiлi 2шт 772тис.грн
- торгове примiщення 369тис.грн.
- пакувальна машина 234тис.грн
- пiч хлiбопекарська 357тис грн.
- iнше обладнання 305тис.грн.
нематерiальнi активи 26 тис.грн.

Придбання та оновлення програмного забезпечення склало 26 тис.грн.

Спостережна рада та Правлiння товариства вирiшила в наступному 2014роцi значно збiльшити виробництво та реалiзацiю продукцiї, та продовжити оновлення основних засобiв виробництва для зниження собiвартостi продукцiї.
У висновку хочу побажати всiм нам стабiльностi та удачi в 2013 роцi у вирiшеннi фiнансових i технiчних проблем i щоб робота ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" була прибутковою.


Голова правлiння Iвченко О.А.

Опис дiяльностi

Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" (далi пiдприємство)
є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство було створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Шосткинського хлiбокомбiнату" - структурної одиницi виробничо - торгiвельного пiдприємства "Сумихлiб" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України
по Сумськiй областi № 1227 вiд 09.08.1996року. З 27.05.2011р. на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" змiнило найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Метою дiяльностi товариства є задоволення потреб споживачiв у його продукцiї
та послугах, i одержання прибутку. Товариство має самостiйний баланс, рахунки в банках,
та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України., веде податковий
та бухгалтерський облiк, складає статистичну звiтнiсть.
Пiдприємство є господарським товариством та здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
" виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв;виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання;
" виробництво сухарiв i сухого печива;
" iншi види оптової торгiвлi;
" роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
" надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
" оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном , насiнням i кормами для тварин;
" послуги по технiчному обслуговуванню i ремонту автомобiлiв;
" виробництво продуктiв борошномельно - круп"яної промисловостi;
" iншi види дiяльностi.

Юридична адреса пiдприємства:
" 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко , буд.53.
Пiдприємства "Шосткинський хлiбокомбiнат" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Шевченка, буд.53.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Кiлькiсть працiвникiв (чол.) 14 14 15

Станом на 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2012 р. i 1 сiчня 2012р., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв є наступним:

Акцiонери 31.12.2012, % 31.12.2011, % 01.01.2011, %
Юридичнi особи резиденти: 1.0725 1,0725 1,0725

Фiзичнi особи резиденти 98,9275 98,9275 98,9275
Всього 100% 100% 100%
5. Основа складання звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дата застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi управлiнським персоналом визначена 01.01.2012 року.

Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях ("грн."), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.

Ця фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була дозволена до випуску З1 грудня 2013.

Заява про вiдповiднiсть
Перший повний пакет фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується складено станом на 31 грудня 2013 року. У цiй фiнансовiй звiтностi подано усю порiвняльну iнформацiю, як цього вимагають МСФЗ.
Як компанiя, що вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi МСФЗ, Товариство застосовує МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та обрало рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 p., першим роком прийняття МСФЗ, опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку "РМСБО", та iнтерпретацiй, опублiкованих Комiтетом з тлумачення мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") РМСБО, та iнтерпретацiй Постiйного комiтету з iнтерпретацiй ("ПКI"), затверджених Комiтетом з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("КМСБО"), що залишаються чинними. МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти звiт про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу на МСФЗ. Цей звiт про фiнансовий стан є вiдправним пунктом для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до МСФЗ. Згiдно з МСФЗ 1, для компанiй, якi застосовують МСФЗ у 2012 роцi, звiт про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду буде датований
1 сiчня 2011 p., що є початком першого порiвняльного перiоду для включення до фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Згiдно з МСФЗ 1, Товариство застосовує унiфiкованi бухгалтерськi принципи у звiтi про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу та протягом усiх перiодiв, представлених у її першiй повнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. Цi принципи облiкової полiтики вiдповiдають кожному МСФЗ, що дiє на звiтну дату першої повної фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ (тобто, на 31 грудня 2012 року).
Пiд час складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво застосовує МСФЗ, що є чинними станом на дату складання такої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких МСФЗ, наявнi на зазначену дату. У результатi прийняття нових МСФЗ, якi набудуть чинностi 01 сiчня 2011 р. (дата першого повного застосування МСФЗ).
Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.

6. Вплив переходу на МСФЗ
Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ- 01 сiчня 2011 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiших рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за попереднiми П(С)БО - 31 грудня 2012 року.Актив П(С)БО на 01.01.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01.01.12р.
1 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 19 19
первiсна вартiсть 40 40
накопичена амортизацiя (21) (21)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1402 1402
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 8356 8356
первiсна вартiсть 16827 16827
знос (8471) (8471)
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть
первiсна вартiсть
накопичена амортизацiя
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
iншi фiнансовi iнвестицiї
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Знос iнвестицiйної нерухомостi
Вiдстроченi податковi активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I 9777 1402 8375
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 995 1402 2397
Поточнi бiологiчнi активи
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Товари 3446 3446
Векселi одержанi 570 570
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 3640 3553
первiсна вартiсть 3640 3640
резерв сумнiвних боргiв (87) (87)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 1238 1238
за виданими авансами
з нарахованих доходiв
iз внутрiшнiх розрахункiв
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 147 147
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 159 159
у тому числi в касi 143 143
в iноземнiй валютi
Iншi оборотнi активи
Усього за роздiлом II 10195 1315 11510
III. Витрати майбутнiх перiодiв
IV. Необоротнi активи та групи вибуття
Баланс 19972 (87) 19885

Пасив П(С)БО на 01.01.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01.01.12р.
1 3 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 471 471
Пайовий капiтал
Додатковий вкладений капiтал
Iнший додатковий капiтал 6503 (6503)
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (4253) 6401 2148
Неоплачений капiтал
Вилучений капiтал
Усього за роздiлом I 2721 102 2619
II. Забезпечення таких витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 15 15
Iншi забезпеченняЦiльове фiнансування 2
Усього за роздiлом II 15 15
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання 8223 8223
Усього за роздiлом III
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Векселi виданi
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 8751 8751
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв
з бюджетом 68 68
з позабюджетних платежiв
зi страхування 100
з оплати працi 21 21
з учасниками
iз внутрiшнiх розрахункiв

Iншi поточнi зобов'язання 188 188
Усього за роздiлом IV 9028 9028
V. Доходи майбутнiх перiодiв
Баланс 19972 (87) 19885

Актив П(С)БО на 31.12.13р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31.12. 13р.
1 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 39 39
первiсна вартiсть 71 71
накопичена амортизацiя (32) (32)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 8560 8560
первiсна вартiсть 19576 19576
знос (11016) () (11016)
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть
первiсна вартiсть
накопичена амортизацiя
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
iншi фiнансовi iнвестицiї
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Знос iнвестицiйної нерухомостi
Вiдстроченi податковi активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I 8599 8599
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 3039 (51) 2988
Поточнi бiологiчнi активи
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Товари 2967 2967
Векселi одержанi 570 570
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 2418 (9) 2129
первiсна вартiсть 2496 2496
резерв сумнiвних боргiв (78) (280) (367)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 361 361
за виданими авансами
з нарахованих доходiв
iз внутрiшнiх розрахункiв 26 26
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 248 248
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 168 168
у тому числi в касi 50 50
в iноземнiй валютi
Iншi оборотнi активи
Усього за роздiлом II 9797 (340) 9457
III. Витрати майбутнiх перiодiв ()
IV. Необоротнi активи та групи вибуття
Баланс 18396 (340) 18056


Пасив П(С)БО на 31.12.13р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31.12. 13р.
1 3 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 471 471
Пайовий капiтал
Додатковий вкладений капiтал
Iнший додатковий капiтал
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 4673 (340) 4333
Неоплачений капiтал ( )
Вилучений капiтал ( )
Усього за роздiлом I 5144 (340) 4804
II. Забезпечення таких витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 15 15
Iншi забезпечення


Цiльове фiнансування 2
Усього за роздiлом II 15 15
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання 6457 6457
Усього за роздiлом III 6457 6457
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Векселi виданi
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6747 6747
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв
з бюджетом 11 11
з позабюджетних платежiв
зi страхування
з оплати працi 21 11
з учасниками
iз внутрiшнiх розрахункiв

Iншi поточнi зобов'язання 1
Усього за роздiлом IV 6780 6780
V. Доходи майбутнiх перiодiв
Баланс 18396 (340) 18056

Ця фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi.
7. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату. Однак невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:

Резерв сумнiвної заборгованостi
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних; даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за Компанiями дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.


Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть компанiї, є правильним, i що Товариство дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.


Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в майбутньому.

8. Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю (група 3 "Будiвля та споруди", група 4 "Машини та обладнання", група 5 "Транспортнi засоби", група 6 "Iнструменти, прилади, iнвентар"); собiвартiстю або умовною собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу.
Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:

Групи Роки
Будiвля та споруди 20-60
Машини та обладнання вiд 2 рокiв до 17
Транспортнi засоби 5-15
Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10

Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.

Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/iї кориснiсть зменшилась, i його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй пiдприємств якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Товариства ?рунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, що генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує попередньої переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не повинна, перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком / випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.

Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та iншу дебiторську заборгованiсть.

Станом на 31 грудня 2012 р. та 1 сiчня 2012 р. Товариство не класифiкувало жодних фiнансових активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.

Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу вiдсутня у зв'язку з їх вiдсутнiстю.


Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (а) Товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передало контроль над цим активом. У разi якщо Товариство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Товариства в цьому активi.
У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Товариством.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути пред'явлена до оплати Товариством.

Зменшення корисностi фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи Компанiя позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.

Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.

Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ?рунтується на сутностi договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або договiр передбачає право використання активу.

Товариство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.

Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариством, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:

Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом вiдповiдного строку оренди.

Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток Товариством розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй декларацiї Товариства. В 2010 роцi та по 1 квiтня 2011 р. ставка податку на прибуток становила 25%. Починаючи з 1 квiтня 2011 р. ставка податку на прибуток в Українi змiнилася та становила 23% , з 01 сiчня 2012 р. - 21%.


Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
o ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом, в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
o дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан.

Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 2012 роцi складала 1882496 шт.
Вилучення з обiгу акцiй Товариства в звiтних перiодах не вiдбувалось.


Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ".
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi компанiї у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.

9. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути пере класифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань"
Вiдповiдно до цих правок компанiя зобов'язана розкривати iнформацiю о правах на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Компанiя оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть".
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на iнвестицiї, якi Товариство може мати в майбутньому.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Компанiї, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях".
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли компанiя зобов'язана використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Компанiя оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати .
Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Це вдосконалення пояснює, що компанiя, яка припинила використовувати МСФЗ у минулому та вирiшила, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняла використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.


10. Доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, доходи включали:
Тис.грн.
2013 2012
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) 20644 24146

11. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
За рiк що закiнчився 31 грудня 2013 р.
Тис.грн.
2013 2012
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 89 93
Знос та амортизацiя 1318 1245

Пальне
Сировина та витратнi матерiали 11838 13514
Енергоресурси 2716 2711
Послуги стороннiх органiзацiй 1094 1274
Витрати на вiдрядження
Всього: 17055 18837

12. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
Тис.грн.
2013 2012
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти -
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi
Iншi доходи
Всього: 0 0

13. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
Тис.грн.
2013 2012
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 227 208
Знос та амортизацiя 7 5
Витрати на банкiвськi послуги 25 26
Пальне
Сировина та витратнi матерiали 36 32
Енергоресурси 75 65
Послуги стороннiх органiзацiй 233 169
Витрати на вiдрядження 2 3
Всього: 605 508

14. Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Тис.грн.
2013 2012
Витрати вiд продажу валюти 5
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi
Нарахованi штрафи та пенi -
Iншi операцiйнi витрати 340
Всього: 340

15. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн.
2013 2012
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - -
Дохiд (витрати) вiд поновлення корисностi активiв - -
Дохiд (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв - -
Дохiд (витрати) iнший (60) (124)
Всього: (60) (124)
16. Податок на прибуток
За рiк, що закiнчився, податок на прибуток включав:
Тис. грн.
2013 2012
Витрати з поточного податку на прибуток 215 524
Вiдстрочений податок на прибуток:
виникнення та сторнування тимчасових рiзниць
вiдстрочений податок визнаний у складi iншого сукупного доходу
Всього витрат з податку на прибуток 215 524


01 сiчня 2011 р. набув чинностi новий Податковий кодекс. Серед iншого, вiн передбачає поетапну змiну ставок податку на прибуток пiдприємств з 25% на 16% протягом 2011-2014 рокiв. Починаючи з 1 сiчня 2013 р. i на протязi 2013 року, застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становить 19%.
17. Складовi iншого сукупного прибутку.

Звiт про сукупний дохiд Товариства
У звiтному перiодi Товариство провело прямi проведення на рахунок 44, а саме: Тис.грн.
Прямi проведення 2013 2012
Дооцiнка активiв 51
Донарахована амортизацiя
Вiдстроченнi податковi зобов'язання
Резерв сумнiвних боргiв 289 87
Забезпечення вiдпусток персоналу -
Забезпечення iнших виплат персоналу 15
Iнший додатковий капiтал
Всього: 340 102
Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв за 2013рiк було прийняте рiшення про направлення прибутку пiдприємства на поповнення обiгових коштiв .
18. Основнi засоби
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2013 року були такими:
Тис.грн.
Група 01.01.2013 Надiйшло
за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортиз. 31.12.2013
перв.
варт. знос перв.
варт. знос первiсна знос
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Будинки та споруди 8350 3087 369 262 8719 3349
Машини та обладнання 4651 3323 540 459 5191 3782
Транспорт 2674 2229 772 432 3446 2661
Iнструм прилади та iнвентар 800 468 356 82 1156 550
Земельнi дiлянки 249 249
Iн необ мат активи 815 591 83 815 674
разом 17539 9698 2037 1318 19576 11016


Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство обрало вiдображення основних засобiв за переоцiненою та справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як умовної вартостi на цю дату.


19. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включали:
Тис.грн.
2013 2012
Сировина та матерiали 1693 1051
Малоцiннi предмети та тара 45 88
Товари 2967 2715
Будiвельнi матерiали 1301 1177
Всього: 6006 5031

20. Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2013 2012
Дебiторська заборгованiсть за послуги 2496 2928
Iнша дебiторська заборгованiсть 248 118
Мiнус - резерв сумнiвних боргiв -367 -87
Всього: 2377 2959
21. Авансовi платежi та iншi активи

Станом на 31 грудня авансовi платежi та iншi активи включали:
Тис.грн.
2013 2012
Авансовi платежi до бюджету 312
22. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
Тис.грн.
2013 2012
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнi 118 110
Грошовi кошти у касi 50 3
23. Капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2012 р. та 1 сiчня 2012 р., зареєстрований статутний капiтал ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" складався з звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу.
Станом на 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2012 р. та 1 сiчня 2012 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 471 тис. грн.
Згiдно з українським законодавством, резерви Товариства, що пiдлягають розподiлу, обмежуються залишком накопиченого нерозподiленого прибутку, вiдображеного у нормативнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй згiдно з П(с)БО. Станом на 31 грудня 2013 р.
Станом на 26 березня 2014 р., на щорiчному загальному зiбраннi було затверджено направити прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. у сумi 480 тис. грн., на поповнення обiгових коштiв

24. Кредиторська заборгованiсть

Оборотна кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2013 2011
Матерiали i послуги 6747 3995
Iнша кредиторська заборгованiсть


25. Iншi податки до сплати
Станом на 31 грудня iншi податки до сплати включали:
Тис.грн.
2013 2012
Податок на прибуток 83
Податок на додану вартiсть 4
Iншi податки 7 21
Всього 11 104

26. Iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання включали:
Тис.грн.
2013 2012
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 1 1
Поточнi зобов'язання зi страхування 4
Поточнi зобов'язання з оплати працi 21 26
Поточнi зобов'язання з учасниками


27. Соцiальнi гарантiї, пiльги, компенсацiї.
Соцiальнi гарантiї, пiльги, компенсацiї, надавались працiвникам згiдно колективного договору ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"

28. Операцiї з пов'язаними сторонами.
За свiдченнями управлiнського персоналу операцiй з пов'язаними сторонами в звiтних перiодах не вiдбувалось.

29. Договiрнi та умовнi зобов'язання Загальнi умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi ознаки, якi бiльш властивi економiцi, що розвивається. Такi ознаки включають, але не обмежуються низькою лiквiднiстю на ринку капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання й зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї. Наразi неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.

Податковi ризики
Операцiї Компанiї та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу полiтичних змiн в Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
За оцiнкою керiвництва, станом на 31 грудня 2013, 31 грудня 2012 та 1 сiчня 2012 р., Компанiя не була стороною жодного суттєвого судового розгляду з податкових питань, по яким необхiдно було б розкрити умовнi зобов'язання.

Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Товариства може завдавати шкоди навколишньому середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та постiйно переглядаються. По мiрi визначення зобов'язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити, однак вони можуть бути досить суттєвими. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Страхування
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2013 р. Компанiя не укладала суттєвих договорiв страхування майна та вiдповiдальностi, оскiльки це не вважається економiчно доцiльним.


30. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть, процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно- господарської дiяльностi Товариства.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства - ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки не має кредитних лiнiй.

Ризик лiквiдностi
Задачею Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.

Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно наражають Товариство на значну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають дебiторську заборгованiсть, авансовi платежi та iншi оборотнi активи.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв пiд безнадiйну заборгованiсть. Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються.
Кредитний ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.

Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., цiлi, полiтика та процедури Товариства не зазнали змiн.
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Товариство включає до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть, авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв, iншу кредиторську заборгованiсть та нарахованi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний капiтал.


31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно об?рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для аналогiчної заборгованостi. Балансова вартiсть цих боргових зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2013 р. Товариство не мало фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, за виключенням грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв.

32. Подiї пiсля звiтної дати
Подiй пiсля звiтної дати на пiдприємствi не вiдбувалось.

.

.

.