ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka-hleb@mail.ru
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iвченко Олександр Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00379494
4. Місцезнаходження Україна, 41100, Сумська область, Шосткинський, м.Шостка, вул.Шевченка. б.53
5. Міжміський код, телефон та факс 05449 7-10-10, 7-10-10
6. Електронна поштова адреса shostka-hlib@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://shostka-hlib.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2015

(дата)