ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8560 8159 0 0 8560 8159
будівлі та споруди 5370 5341 0 0 5370 5341
машини та обладнання 1409 1040 0 0 1409 1040
транспортні засоби 785 811 0 0 785 811
інші 996 967 0 0 996 967
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8560 8159 0 0 8560 8159
Опис Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 20283 тис.грн., ступiнь їх зносу 60%, сума нарахованого зносу 12124 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 9157 тис.грн.3816 тис.грн., машини та обладнання 5218 тис.грн. 4178 тис.грн., транспортнi засоби 3688 тис.грн .2887 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 41%, 80%, 78%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5227 4804
Статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.