ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31312205
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Суми, вул. Расковой, 34
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2522, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** , , , д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ” за 2014 рiк Адресат Аудиторський висновок складено для акцiонерiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» для подання нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Вступний параграф Аудиторами приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть», на пiдставi свiдоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, за рiшення Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 № 99 з термiном дiї, продовженим до 02 березня 2016 року, проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi складеної за МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31.12.2014. Вiдомостi про емiтента Назва емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат» Скорочена назва емiтента ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» Органiзац.-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Код за ЄДРПОУ 00379494 Свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 885577 вiд 16.08.1996 р. Шосткинською мiською радою Сумської областi Юридична адреса 41100, Україна,Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко, б. 53 Телефон (05449) 7-10-10, 7-10-10 Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах становить 470 624,00 грн. (Чотириста сiмдесят тисяч шiстсот двадцять чотири гривнi 00 коп). Статутний капiтал сформований у повному обсязi. Середньообл.к.-сть працiвн. 10 Опис характеру аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», складеної згiдно з МСФЗ, що складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток. Ми провели свою перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi прийнятi в якостi нацiональних за рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31.03.2011 р. Стандарти вимагають вiд нас додержуватись етичних принципiв, планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудитор, у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства» та професiйної етики, не пов’язаний майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами. До аудиторських процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, котрi стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, котрi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства. В процесi аудиту застосованi метод документальної та нормативної перевiрки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти Керiвництво ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною в попереднiх параграфах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за перевiряємий перiод були: Голова правлiння Iвченко Олександр Анатолiйович; головний бухгалтер – Боброва Тетяна Миколаївна. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки вiдносно фiнансового звiту ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014рiк, а аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формування пiдстав для висловлення аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У результатi проведення перевiрки встановлено, що iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 01.12.2014 р. та запасiв станом на 01.12.2014 р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти, не є суттєвими i в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан Товариства. Умовно - позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки, фiнансова звiтнiсть ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 р. (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 р. (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2014 р. (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р. надає достовiрну та справедливу в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" станом на 31.12.2014 року, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що визначенi концептуальною основою фiнансової звiтностi та вимог дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї: Розрахунок вартостi чистих активiв Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець 2014 року склада 5227,0 тис.грн. та в 11 рази перевищує розмiр статутного капiталу, вiдповiдно не потребує виконання дiй, що передбаченi п. 3 ст.155 Цивiльного Кодексу України. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю: Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю. Виконання значних правочинiв (10) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», а станом на 31/12/2014 ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має кредиторської чи дебiторської заборгованостi по правочинам, яка б займала бiльше 10 вiдсоткiв активiв товариства. Стан корпоративного управлiння, у т.ч. стан внутрiшнього аудиту Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства». Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Голова правлiння Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi роки скликались та проводились у вiдповiдностi до законодавства України. Аудиторськi перевiрки товариства проводяться не рiдше нiж раз на рiк. Звiтний перiод був перевiрений зовнiшнiм аудитором – аудиторською фiрмою. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi здiйснювала ревiзiйна комiсiя та зовнiшнiй аудитор. Перевiрки були плановi. Внутрiшнього аудитора ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» випуск облiгацiй не здiйснює. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має iпотечних облiгацiй. Стан виокнання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами. Вiповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не є компанiєю з управлiння активами, та не має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Аудитором перевiрено надання особливої iнформацiї до НКЦПФР, та встановлено, що особлива iнформацiя протягом 2014 року розмiщувалася в стрiчцi новин сайту http://stockmarket.gov.ua, з приводу змiни посадових осiб, станом на 28.03.2014 р. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викревлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») В ходi проведення аудиторської перевiрки, плануючи i здiйснюючи аудит вiдповiдно до принципу професiйного скептезизму, розглянуто можливiсть випадкiв шахрайства, в т.ч.: навмисних викривлень, якi є результатом неправдивої фiнансової звiтностi та викривлень, якi є результатом привласнення активiв. При цьому факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальнiсть за запобiгання шахрайству або помилки. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, в ходi проведення аудиторскої перевiрки, було здiйснено у вiдповiдностi до внутрiшньофiрмових положень приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит». Фактiв викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилок виявлено не було. Крiм того, у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Вiдомостi про аудиторську фiрму Назва Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит» Код за ЄДРПОУ 31312205 Вiдомостi про державну реєстрацiю Виконавчий комiтет Сумської мiської ради народних депутатiв 22/01/2001, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АО1 № 102522, номер запису 1 632 120 0000 006733 Номер свiдоцтва 2522 Внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23/02/2001р. № 99 з термiном дiї до 23/02/2006, продовженого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 27/01/2011 № 227/3 на термiн до 02/03/2016. Мiсцезнаходження 40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34 Телефон, факс (0542) 79-37-47; 050-307-02-04; 067-773-65-23; факс (0542) 611-743 Вiдомостi про аудиторiв, що виконували та контролювали аудиторську перевiрку: 1. Аудитор Лiтвинова Лариса Тихонiвна Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 004455 виданий Аудиторською Палатою України 26/12/2000 з термiном дiї до 26/12/2019 2. Аудитор Середа Вiталiй Михайлович Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 005778 виданий Аудиторською Палатою України 29/04/2004 з термiном дiї до 29/04/2019 3. Аудитор- контролер Жилавий Iгор Iванович Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 004705 виданий Аудиторською Палатою України 22/06/2001 з термiном дiї до 22/06/2015 Назва виданого пiдсумкового документу Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) про фiнансову звiтнiсть за МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014рiк Мiсце проведення аудиторської перевiрки 40004, м. Суми, пров. Вiльний, 6/6, 26.03.2014 Основнi умови договору Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» здiйснено на пiдставi договору вiд 12 сiчня 2015 року за № 12/1-01/15. Предметом даного договору визначено - перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» з метою висловлення незалежної професiйної думки у формi аудиторського висновку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi за 2014 рiк вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за вiдповiдний перiод. Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку ______________________ В.М. Середа Сертифiкат серiї № 005778 виданий 29.04.2004 та подовжений до 29.04.2019 р. Пiдпис директора аудиторської фiрми: Аудитор, директор ПП АФ «Альфа-Аудит» _______________________ Л.Т. Лiтвинова м.п. 15.04.2015
.
.
.