ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 885577
3. Дата проведення державної реєстрації 16.08.1996
4. Територія (область)* Сумська область
5. Статутний капітал (грн) 470624
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства .

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку 397003
3) Поточний рахунок 26005010133572
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку 397003
6) Поточний рахунок 26005010133572