ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2014
Кворум зборів** 86.48
Опис Порядок денний:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк. 7.Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат". 8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9.Обрання членiв Наглядової ради. 10.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Порядок денний визначений наглядовою радою.
Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна – голова комiсiї, Кисленко Нiна Дмитрiвна – секретар комiсiї, Гордус Олександр Федорович - член комiсiї. Питання №2 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити Звiт правлiння ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2013 рiк. Питання №3 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради по пiдсумкам роботи за 2013 рiк. Питання №4 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Питання №5 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити рiчнi звiти ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2013 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2014 рiк тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2014 рiк. Питання №6 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Чистий прибуток Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк, згiдно звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк, склав 480 тис. грн., розподiлити наступним чином: у повному обсязi спрямувати на поповнення обiгових коштiв Товариства. Питання №7 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити в запропонованiй редакцiї змiни до Положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат». Питання №8 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: припинити повноваження членiв Наглядової ради: 1. Ковальов Дмитро Михайлович 2. Ляшенко Вiктор Iванович 3. Пищик Вiталiй Iванович. Питання №9 Пiдсумки кумулятивного голосування: Кандидатами набрано наступну кiлькiсть голосiв акцiонерiв: 1. Ковальов Дмитро Михайлович - 1627956 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi); Ляшенко Вiктор Iванович-1627956 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi); Пищик Вiталiй Iванович - 1627956 голосiв (або 33,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi). Рiшення: Членами наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» обрати трьох осiб: Ковальов Дмитро Михайлович, Ляшенко Вiктор Iванович, Пищик Вiталiй Iванович, що дорiвнює повному кiлькiсному складу наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства. Питання №10 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та уповноважити голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати договори з членами Наглядової ради. Питання № 11 голосували за – 1627956 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах), проти - 0 голосiв, утримались - 0 голосiв. Рiшення: - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; - визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн.. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» попередньо схваленi значнi правочини.
Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.