ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Опис господарської дiяльностi Голови правлiння 2014 року

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї робiт та послуг склав: 21549тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати за 2014 склали 700тис.грн.

Зарахунок резерву сумнiвних боргiв було списано безнадiйну дебiторську заборгованiсть в сумi 261тис.грн.
Iншi доходи склали 75 тис.грн., iнщi витрати 55тис.грн.
Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування склав 530тис.грн.Податок на прибуток за 2014 склав 105 тис.грн.Чистий прибуток за 2014р. склав 425тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги станом на 01.01.2015р. складає 1752 тис.грн.,

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги на 01.01.2015 р. склала 5597 тис.грн

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2015рiк склала 10 осiб.
Станом на 01.01.15р. облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 10 чол.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за звiтний рiк склав 433тис.грн.

Капiтальнi iнвестицiї

Придбано необоротних активiв на суму 707тис.грн. без урахування ПДВ в т.ч.:
основнi засоби 707 тис.грн. а саме:
- автомобiлi 2шт 242тис.грн
- торгове примiщення 438тис.грн.
- iнше обладнання 27тис.грн.

Спостережна рада та Правлiння товариства вирiшила в наступному 2015 роцi значно збiльшити виробництво та реалiзацiю продукцiї, та продовжити оновлення основних засобiв виробництва для зниження собiвартостi продукцiї.

У висновку хочу побажати всiм нам стабiльностi та удачi в 2015 роцi у вирiшеннi фiнансових i технiчних проблем i щоб робота ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» була прибутковою.


Голова правлiння Iвченко О.А.2. Опис дiяльностi

Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат» (далi пiдприємство)
є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство було створено шляхом перетворення державного пiдприємства «Шосткинського хлiбокомбiнату» - структурної одиницi виробничо - торгiвельного пiдприємства «Сумихлiб» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України
по Сумськiй областi № 1227 вiд 09.08.1996року. З 27.05.2011р. на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiдкрите акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат» змiнило найменування на Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат».

Метою дiяльностi товариства є задоволення потреб споживачiв у його продукцiї
та послугах, i одержання прибутку. Товариство має самостiйний баланс, рахунки в банках,
та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України., веде податковий
та бухгалтерський облiк, складає статистичну звiтнiсть.
Пiдприємство є господарським товариством та здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
• виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв;виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання;
• виробництво сухарiв i сухого печива;
• iншi види оптової торгiвлi;
• роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
• надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
• оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном , насiнням i кормами для тварин;
• послуги по технiчному обслуговуванню i ремонту автомобiлiв;
• виробництво продуктiв борошномельно – круп”яної промисловостi;
• iншi види дiяльностi.

Юридична адреса пiдприємства:
• 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко , буд.53.
Пiдприємства «Шосткинський хлiбокомбiнат» складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Шевченка, буд.53.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
Кiлькiсть працiвникiв (чол.) 10 14 14


Станом на 31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р. i 1 сiчня 2012р., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв є наступним:

Акцiонери 31.12.2012, % 31.12.2011, % 01.01.2011, %
Юридичнi особи резиденти: 1.0725 1,0725 1,0725

Фiзичнi особи резиденти 98,9275 98,9275 98,9275
Всього 100% 100% 100%5. Основа складання звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дата застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi управлiнським персоналом визначена 01.01.2012 року.

Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях («грн.»), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.

Ця фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2014 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була дозволена до випуску З1 грудня 2014

Заява про вiдповiднiсть
Перший повний пакет фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується складено станом на 31 грудня 2014 року. У цiй фiнансовiй звiтностi подано усю порiвняльну iнформацiю, як цього вимагають МСФЗ.
Як компанiя, що вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi МСФЗ, Товариство застосовує МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та обрало рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 p., першим роком прийняття МСФЗ, опублiкованих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку "РМСБО", та iнтерпретацiй, опублiкованих Комiтетом з тлумачення мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") РМСБО, та iнтерпретацiй Постiйного комiтету з iнтерпретацiй ("ПКI"), затверджених Комiтетом з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("КМСБО"), що залишаються чинними. МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти звiт про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу на МСФЗ. Цей звiт про фiнансовий стан є вiдправним пунктом для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до МСФЗ. Згiдно з МСФЗ 1, для компанiй, якi застосовують МСФЗ у 2012 роцi, звiт про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду буде датований
1 сiчня 2011 p., що є початком першого порiвняльного перiоду для включення до фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Згiдно з МСФЗ 1, Товариство застосовує унiфiкованi бухгалтерськi принципи у звiтi про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу та протягом усiх перiодiв, представлених у її першiй повнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. Цi принципи облiкової полiтики вiдповiдають кожному МСФЗ, що дiє на звiтну дату першої повної фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ(тобто, на 31 грудня 2012 року).
Пiд час складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво застосовує МСФЗ, що є чинними станом на дату складання такої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких МСФЗ, наявнi на зазначену дату. У результатi прийняття нових МСФЗ, якi набудуть чинностi 01 сiчня 2011 р. (дата першого повного застосування МСФЗ).
Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.

6. Вплив переходу на МСФЗ
Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ- 01 сiчня 2011 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiших рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за попереднiми П(С)БО – 31 грудня 2012 року.Актив Код рядка П(С)БО на 01.01.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01.01.12р.
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 19 19
первiсна вартiсть 011 40 40
накопичена амортизацiя 012 (21) (21)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 1402 1402
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 8356 8356
первiсна вартiсть 031 16827 16827
знос 032 (8471) (8471)
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть 035
первiсна вартiсть 036
накопичена амортизацiя 037
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших
пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045
Довгострокова дебiторська
заборгованiсть 050
Справедлива (залишкова)
вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 055
Первiсна вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 056
Знос iнвестицiйної нерухомостi 057
Вiдстроченi податковi активи 060
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 9777 1402 8375
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 995 1402 2397
Поточнi бiологiчнi активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130
Товари 140 3446 3446
Векселi одержанi 150 570 570
Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 3640 3553
первiсна вартiсть 161 3640 3640
резерв сумнiвних боргiв 162 (87) (87)
Дебiторська заборгованiсть
за розрахунками:
з бюджетом 170 1238 1238
за виданими авансами 180
з нарахованих доходiв 190
iз внутрiшнiх розрахункiв 200
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 210 147 147
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 159 159
у тому числi в касi 231 143 143
в iноземнiй валютi 240
Iншi оборотнi активи 250
Усього за роздiлом II 260 10195 1315 11510
III. Витрати майбутнiх перiодiв 270
IV. Необоротнi активи та групи
вибуття 275
Баланс 280 19972 (87) 19885

Пасив Код рядка П(С)БО на 01.01.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 01.01.12р.
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 471 471
Пайовий капiтал 310
Додатковий вкладений капiтал 320
Iнший додатковий капiтал 330 6503 (6503)
Резервний капiтал 340
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) 350 (4253) 6401 2148
Неоплачений капiтал 360
Вилучений капiтал 370
Усього за роздiлом I 380 2721 102 2619
II. Забезпечення таких витрат i
платежiв
Забезпечення виплат
персоналу 400 15 15
Iншi забезпечення 410
415
416
417
418
Цiльове фiнансування 2 420
Усього за роздiлом II 430 15 15
III. Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi кредити банкiв 440
Iншi довгостроковi фiнансовi
зобов’язання 450
Вiдстроченi податковi
зобов’язання 460
Iншi довгостроковi
зобов’язання 470 8223 8223
Усього за роздiлом III 480
IV. Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити
банкiв 500
Поточна заборгованiсть за
довгостроковими
зобов’язаннями 510
Векселi виданi 520
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 530 8751 8751
Поточнi зобов’язання за
розрахунками:
з одержаних авансiв 540
з бюджетом 550 68 68
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 100
з оплати працi 580 21 21
з учасниками 590
iз внутрiшнiх розрахункiв 600
605
Iншi поточнi зобов’язання 610 188 188
Усього за роздiлом IV 620 9028 9028
V. Доходи майбутнiх перiодiв 630
Баланс 640 19972 (87) 19885

Актив Код рядка П(С)БО на 31.12.13р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31.12. 13р.
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 39 39
первiсна вартiсть 011 71 71
накопичена амортизацiя 012 (32) (32)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 8560 8560
первiсна вартiсть 031 19576 19576
знос 032 (11016) () (11016)
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова)
вартiсть 035
первiсна вартiсть 036
накопичена амортизацiя 037
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших
пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045
Довгострокова дебiторська
заборгованiсть 050
Справедлива (залишкова)
вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 055
Первiсна вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 056
Знос iнвестицiйної нерухомостi 057
Вiдстроченi податковi активи 060
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 8599 8599
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 3039 (51) 2988
Поточнi бiологiчнi активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130
Товари 140 2967 2967
Векселi одержанi 150 570 570
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 2418 (9) 2129
первiсна вартiсть 161 2496 2496
резерв сумнiвних боргiв 162 (78) (280) (367)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170 361 361
за виданими авансами 180
з нарахованих доходiв 190
iз внутрiшнiх розрахункiв 200 26 26
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 248 248
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 168 168
у тому числi в касi 231 50 50
в iноземнiй валютi 240
Iншi оборотнi активи 250
Усього за роздiлом II 260 9797 (340) 9457
III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 ()
IV. Необоротнi активи та групи вибуття 275
Баланс 280 18396 (340) 18056

Пасив Код рядка П(С)БО на 31.12.13р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ на 31.12. 13р.
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 471 471
Пайовий капiтал 310
Додатковий вкладений капiтал 320
Iнший додатковий капiтал 330
Резервний капiтал 340
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 4673 (340) 4333
Неоплачений капiтал 360 ( )
Вилучений капiтал 370 ( )
Усього за роздiлом I 380 5144 (340) 4804
II. Забезпечення таких витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400 15 15
Iншi забезпечення 410
415
416
417
418
Цiльове фiнансування 2 420
Усього за роздiлом II 430 15 15
III. Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi кредити банкiв 440
Iншi довгостроковi фiнансовi
зобов’язання 450
Вiдстроченi податковi
зобов’язання 460
Iншi довгостроковi
зобов’язання 470 6457 6457
Усього за роздiлом III 480 6457 6457
IV. Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити банкiв 500
Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселi виданi 520
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 530 6747 6747
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540
з бюджетом 550 11 11
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570
з оплати працi 580 21 11
з учасниками 590
iз внутрiшнiх розрахункiв 600
605
Iншi поточнi зобов’язання 610 1
Усього за роздiлом IV 620 6780 6780
V. Доходи майбутнiх перiодiв 630
Баланс 640 18396 (340) 18056

Ця фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi.
7. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату. Однак невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:

Резерв сумнiвної заборгованостi
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних; даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за Компанiями дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.


Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть компанiї, є правильним, i що Товариство дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.


Вiдстроченийподатковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в майбутньому.

8. Основнi принципи облiкової полiтики

Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю (група 3 «Будiвля та споруди», група 4 «Машини та обладнання», група 5 «Транспортнi засоби», група 6 «Iнструменти, прилади, iнвентар»); собiвартiстю або умовною собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу.
Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:

Групи Роки
Будiвля та споруди 20-60
Машини та обладнання вiд 2рокiв до 17
Транспортнi засоби 5-15
Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10

Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.

Зменшення корисностi не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/iї кориснiсть зменшилась, i його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй пiдприємств якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Товариства ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, що генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує попередньої переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не повинна, перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки тазбитки, за винятком / випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.

Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та iншу дебiторську заборгованiсть.

Станом на 31 грудня 2012р. та 1 сiчня 2012р. Товариство не класифiкувало жодних фiнансових активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.

Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу вiдсутня у зв’язку з їх вiдсутнiстю.Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (а) Товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передало контроль над цим активом. У разi якщо Товариство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Товариства в цьому активi.
У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Товариством.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути пред'явлена до оплати Товариством.

Зменшення корисностi фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи Компанiя позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.

Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках, готiвковi кошти в касi.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.

Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.

Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або договiр передбачає право використання активу.

Товариство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.

Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариством, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:

Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом вiдповiдного строку оренди.

Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток Товариством розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй декларацiї Товариства. В 2010 роцi та по 1 квiтня 2011 р. ставка податку на прибуток становила 25%. Починаючи з 1 квiтня 2011 р. ставка податку на прибуток в Українi змiнилася та становила 23% , з 01 сiчня 2012 р. – 21%. У 2014 роцi ставка податку 18%.Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом, в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
• дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан.

Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 2014роцi складала 1882496 шт.
Вилучення з обiгу акцiй Товариства в звiтних перiодах не вiдбувалось.


Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi компанiї у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.

9. Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення статей iншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути пере класифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок компанiя зобов’язана розкривати iнформацiю о правах на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Компанiя оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – компанiї спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на iнвестицiї, якi Товариство може мати в майбутньому.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Компанiї, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13не вносить змiни в те, коли компанiя зобов’язана використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Компанiя оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати .
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляєтьсявiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що компанiя, яка припинила використовувати МСФЗ у минулому та вирiшила, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняла використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».

Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть».
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.


10. Доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, доходи включали:
Тис.грн.
2014 2013
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) 21549 20644

11. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
За рiк що закiнчився 31 грудня 2013 р.
Тис.грн.
2014 2013
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 17 89
Знос та амортизацiя 1108 1318

Пальне
Сировина та витратнi матерiали 11302 11838
Енергоресурси 4109 2716
Послуги стороннiх органiзацiй 1067 1094
Витрати на вiдрядження
Всього: 17603 17055

12. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
Тис.грн.
2014 2013
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти -
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi
Iншi доходи
Всього: 0 0

13. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
Тис.грн.
2014 2013
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 307 227
Знос та амортизацiя 10 7
Витрати на банкiвськi послуги 28 25
Пальне
Сировина та витратнi матерiали 29 36
Енергоресурси 96 75
Послуги стороннiх органiзацiй 225 233
Витрати на вiдрядження 5 2
Всього: 700 605

14. Iншi операцiйнi витрати
Тис.грн.
2014 2013
Витрати вiд продажу валюти
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi
Нарахованi штрафи та пенi -
Iншi операцiйнi витрати 0 340
Всього: 0 340

15. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн.
2014 2013
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - -
Дохiд (витрати) вiд поновлення корисностi активiв - -
Дохiд (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв - -
Дохiд (витрати) iнший 20 (60)
Всього: 20 (60)
16. Податок на прибуток
За рiк, що закiнчився, податок на прибуток включав:
Тис. грн.
2014 2013
Витрати з поточного податку на прибуток 215 215
Вiдстрочений податок на прибуток:
виникнення та сторнування тимчасових рiзниць
вiдстрочений податок визнаний у складi iншого сукупного доходу
Всього витрат з податку на прибуток 215 215


01 сiчня 2011 р. набув чинностi новий Податковий кодекс. Серед iншого, вiн передбачає поетапну змiну ставок податку на прибуток пiдприємств з 25% на 16% протягом 2011-2014 рокiв. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. i на протязi 2014року, застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становить 18%.
17. Складовi iншого сукупного прибутку.

Звiт про сукупний дохiд Товариства
У звiтному перiодi Товариство провело прямi проведення на рахунок 44, а саме: Тис.грн.
Прямi проведення 2014 2013
Дооцiнка активiв 51
Донарахована амортизацiя
Вiдстроченнi податковi зобов'язання
Резерв сумнiвних боргiв 289
Забезпечення вiдпусток персоналу -
Забезпечення iнших виплат персоналу
Iнший додатковий капiтал
Всього: 0 340
Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв за 2014рiк було прийняте рiшення про направлення прибутку пiдприємства на поповнення обiгових коштiв . 3087 369 262 8719 3349


18.Основнi засоби
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2014року були такими: надiйшло за рiк 707тис.грн основних засобiв, нарахована амортизацiя за рiк 1108тис.грн . Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2014року становить 8560тис.грн на 01.01.2015року 8159тис.грн

Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство обрало вiдображення основних засобiв за переоцiненою та справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як умовної вартостi на цю дату.

19. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включали:
Тис.грн.
2014 2013
Сировина та матерiали 1680 1693
Малоцiннi предмети та тара 22 45
Товари 3194 2715
Будiвельнi матерiали 1298 1301
Всього: 6194 6006

20.Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2014 2013
Дебiторська заборгованiсть за послуги 1856 2496
Iнша дебiторська заборгованiсть 9 248
Мiнус - резерв сумнiвних боргiв -104 -367
Всього: 1761 2377
21. Авансовi платежi та iншi активи

Станом на 31 грудня авансовi платежi та iншi активи включали:
Тис.грн.
2014 2013
Авансовi платежi до бюджету 87 312
22. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
Тис.грн.
2014 2013
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнi 105 118
Грошовi кошти у касi 57 50
23. Капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 р., 31 грудня 2012 р. та 1 сiчня 2012 р., зареєстрований статутний капiтал ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» складався з звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу.
Станом на 31 грудня 2014 р., 31 грудня 2012 р. та 1 сiчня 2012 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 471 тис. грн.
Згiдно з українським законодавством, резерви Товариства, що пiдлягають розподiлу, обмежуються залишком накопиченого нерозподiленого прибутку, вiдображеного у нормативнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй згiдно з П(с)БО. Станом на 31 грудня 2014р.
Станом на 15 квiтня 2015р., на щорiчному загальному зiбраннi було затверджено направити прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. у сумi 423тис. грн., на поповнення обiгових коштiв
24. Кредиторська заборгованiсть

Оборотна кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2014 2013
Матерiали i послуги 5597 6747
Iнша кредиторська заборгованiсть

25. Iншi податки до сплати
Станом на 31 грудня iншi податки до сплати включали:
Тис.грн.
2014 2013
Податок на прибуток
Податок на додану вартiсть 4
Iншi податки 10 7
Всього 10 11
26. Iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання включали:
Тис.грн.
2014 2013
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 1 1
Поточнi зобов'язання зi страхування
Поточнi зобов'язання з оплати працi 27 21
Поточнi зобов'язання з учасниками27. Соцiальнi гарантiї, пiльги, компенсацiї.
Соцiальнi гарантiї, пiльги, компенсацiї, надавались працiвникам згiдно колективного договору ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»28. Операцiї з пов’язаними сторонами.
За свiдченнями управлiнського персоналу операцiй з пов'язаними сторонами в звiтних перiодах не вiдбувалось.

29. Договiрнi та умовнi зобов'язання Загальнi умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi ознаки, якi бiльш властивi економiцi, що розвивається. Такi ознаки включають, але не обмежуються низькою лiквiднiстю на ринку капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання й зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї. Наразi неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.

Податковi ризики
Операцiї Компанiї та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу полiтичних змiн в Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
За оцiнкою керiвництва, станом на 31 грудня 2014, 31 грудня 2012 та 1 сiчня 2012 р., Компанiя не була стороною жодного суттєвого судового розгляду з податкових питань, по яким необхiдно було б розкрити умовнiзобов'язання.

Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Товариства може завдавати шкоди навколишньому середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та постiйно переглядаються. По мiрi визначення зобов'язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити, однак вони можуть бути досить суттєвими. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Страхування
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2014 р. Компанiя не укладала суттєвих договорiв страхування майна та вiдповiдальностi, оскiльки це не вважається економiчно доцiльним.
30. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть, процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi операцiйно - господарської дiяльностi Товариства.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства - ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки не має кредитних лiнiй.

Ризик лiквiдностi
Задачею Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.

Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно наражають Товариство на значну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають дебiторську заборгованiсть, авансовi платежi та iншi оборотнi активи.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв пiд безнадiйну заборгованiсть. Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються.
Кредитний ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.

Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., цiлi, полiтика та процедури Товариства не зазнали змiн.
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Товариство включає до складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть, авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв, iншу кредиторську заборгованiсть та нарахованi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний капiтал.


31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для аналогiчної заборгованостi. Балансова вартiсть цих боргових зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень - котирування (нескоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов'язань
2-й рiвень - iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображену справедливу вартiсть, є прослiдковуваними на ринку, прямо чи опосередковано
3-й рiвень - методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є прослiдковуваними на ринку

Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2014 р. Товариство не мало фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, за виключенням грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв.

32. Подiї пiсля звiтної дати
Подiй пiсля звiтної дати на пiдприємствi не вiдбувалось.

.

.

.