ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Протягом звiтного року важливих подiй розвитку (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" складається з таких пiдроздiлiв: - цех по виробництву хлiбобулочних виробiв; - цех по виробництву кондитерських виробiв; - котельня по виробництву пара; - технологiчна лабораторiя; - вiддiл реалiзацiї; - торгiвельна мережа; -заводоуправлiння.
Дочiрнi пiдприємста, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 8 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 21 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 21 осiб.
Фонд оплати працi 455 тис.грн., Кадрова програма емiтента постiйно спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Договори про спiльну дiяльнiсть не укладалися
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика спрямована на складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства України та МСФЗ. При складаннi звiтностi використовується метод нарахування, тобто результати операцiй та iнших подiй визнаються при їх настаннi i враховуються в звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися. Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю (первiсною вартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть ОЗ складається з фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, монтаж, перемiщення та iн. Застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв в залежностi вiд строку корисного використання. Оцiнка виробничих запасiв здiйснюється за меншою з таких величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.Власний капiтал представляють простi акцiї. До складу доходiв входить: доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв; доходи вiд реалiзацiї робiт (надання послуг);фiнансовi доходи; iншi доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв. Витрати складаються з собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв та послуг); витрат, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiод виникнення; фiнансових витрат та iнших витрат.

основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Головнi види дiяльностi товариства:
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Неспецiалiзована оптова торгiвля.
Основний ринок збуту - Сумська область, мiсто Шостка
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 28792 тис грн., без ПДВ
Експорт – вiдсутнiй.
Сезоннiсть не впливає на дiяльнiсть.
Основнi клiєнти – населення мiста в роздрiбнiй торгiвлi та Приватнi
пiдприємцi – в оптовiй торгiвлi.
Основнi ризики:1. Фiнансовi: iнфляцiйнi, валютнi (курсовi). 2. Полiтичнi: ситуацiя в країнi, змiни у законодавствi. 3. Конкуренцiя, попит на продукцiю.
Стан розвитку галузi: реалiзацiя залежить вiд покупної спроможностi населення.
Товари для подальшої реалiзацiї закупаются виключно українського виробництва.
На дiяльнiсть пiдприємства суттєвий вплив має не досконала економiчна полiтика держави
Перспективнi плани розвитку: - розширення асортименту продукцiї; - виробництво на замовлення; - удосконалення технологiчних процесiв; - удосконалення якостi продукцiї для змiцнення конкурентноспроможностi на ринку.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Основнi придбання та вiдчуження за останнi п.ять рокiв:
Було придбано:
- комбайн зернозбиральний (2 шт) - 1 395 832 грн. 00 коп.
- Автомобiль ГАЗ 33023 - 58 475 грн. 00 коп.
- Ємнiсть (2 шт) - 114 500 грн. 00 коп.
- Ротацiйна пiч - 253 000 грн. 00 коп.
- Автомобiль ГАЗ 3302 - 113 517 грн. 00 коп.
- Паровий котел- 179 566,92 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, вул.. Бабушкина 43, - 139 201,08 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, вул.. Орджоникiдзе 1, - 139 201,08 грн.
- автомат для виготовлення виробiв з начинкою - 135 750 грн.
- автомобiль ЗН 5301 фургон- 35856 грн.
- нежитлове примiщення, за адресою м.Шостка, Шевченко,55 - 38 952 грн.
- Теплогенератор в сборе- 485 382грн.
- автомобiль ГАЗ-3302-1207 - 126 383,33грн.
- пристрiй для дозування "EDHARD" - 22 361.2 5грн.
- автомобiль ЗIЛ 5301 - 29 880грн.
- вiтрина 25 000 грн. 00 коп.
- комплект печатний БТУ-Д 23 250 грн. 00 коп.
- пальник газовий 34870 грн. 00 коп.
- пакувальна машина 280 260 грн. 00 коп.
- хлiбонарiзна машина 63830 грн. 00 коп.
- пальник газовий 20529 грн. 00 коп.
- автомобiль ГАЗ 165940 грн. 00 коп.
- термоусадкова машина 15500 грн. 00 коп.
- насос 5600 грн. 00 коп.
- касовi апарати 5 шт. 32022 грн. 00 коп.
- тiстодiлитель 209439 грн. 00 коп.
- нежитлове примiщення за адресою м.Шостка, вул. Орджоникiдзе 1, - 443 280грн. 00 коп.
- пiч хлiбопекарська 357 055 грн. 00 коп.
- автомобiль 761 760 грн. 00 коп.
- нежитлове примiщення за адресою м.Шостка, вул. Ленiна, 17, - 525 888грн. 00 коп.
Молокопровiд в зборi- 990021 грн
Хлiбний фургон-44050 грн
Тiстоподiлювач – 225234 грн
Торгiвельне обладнання – 45700 грн
Тунельна пiч – 1448390 грн
Телички – 500008 грн
Було проведено ремонт:
- Пiч ПХС-25 - 180 000 грн. 00 коп.
- Примiщення - 678 000 грн. 00 коп.
- Обладнання - 159 157 грн. 00
- Ротацiйна пiч "BOLGARD" с тележками 21 шт. - 438 333 грн. 33 коп.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Ступiнь використання обладнання максимальна можлива вiдносно виробничої потужностi обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв товариства на територiї товариства, за адресою: м.Шостка, вул. Шевченка, 53 та магазини розташованi за адресами: м. Шостка, вул. Миру, 2 , м. Шостка, вул. Орджонiкiдзе, 1, м. Шостка, вул. Короленка, 33, м. Шостка, вул. Воронiзька, 52, м. Шостка, вул. Депутатська, 5, м. Шостка, вул. Бабушкiна, 43 . Екологiчнi питання вiдсутнi. Прогнози товариства вiдносно планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення, вiдсутнi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; - недосконала полiтика держави щодо цiноутворення шляхом обмеження рiвня рентабельностi на масовi види хлiбобулочних виробiв;
- високi цiни на основну сировину та енергоносiї;
- застарiле обладнання;
- високi нарахування на фонд оплати працi;
- низька купiвельна спроможнiсть населення.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2015 роцi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" штрафнi санкцiї за порушення законодавства не нараховувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Полiтика товариства щодо фiнансування дiяльностi - за рахунок власних коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв становить 6,07 млн. грн. прибутку вiд виконання зазначених договорiв не очiкуються.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi товариства - отримання прибутку.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки не проводяться.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент - вiдсутнi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iстотної iнформацiї немає.