ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 20283 23008 0 0 20283 23008
будівлі та споруди 9157 9089 0 0 9157 9089
машини та обладнання 5218 7903 0 0 5218 7903
транспортні засоби 3688 3732 0 0 3688 3732
земельні ділянки 249 249 0 0 249 249
інші 1971 2035 0 0 1971 2035
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 500 0 0 0 500
Усього 20283 23508 0 0 20283 23508
Опис Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 23508 тис.грн., ступiнь їх зносу 60%, сума нарахованого зносу 13169 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 9089 тис.грн.4238 тис.грн., машини та обладнання 7903 тис.грн. 4561 тис.грн., транспортнi засоби 3732 тис.грн .3087 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 46%, 58%, 83%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5886 5227
Статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.