ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31312205
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Суми, вул. Расковой, 34
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2522, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** , , , д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит» щодо повного пакету фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог МСФЗ за рiк, що закiнчився 31.12.2015року ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» Адресат Аудиторський звiт складено для керiвництва ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» для подання до НКЦПФР, та для користувачив фiнансовою звiтнiстю товариства. Вступний параграф Аудиторами приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», на пiдставi свiдоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 № 99 з термiном дiї, продовженим за рiшенням АПУ вiд 24.12.2015 №319/2 на термiн до 24 грудня 2020року, проведено аудит прикладеної фiнансової звiтностi складеної за МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» за рiк, що закiнчився 31.12.2015. Основнi вiдомостi про емiтента Назва емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Шосткинський хлiбокомбiнат» Скорочена назва емiтента ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» Органiзац.-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Юридична адреса 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченко, б. 53 Код за ЄДРПОУ 00379494 Свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 885577 вiд 16.08.1996 Шосткинською мiською радою Сумської областi Основнi види дiяльностi за КВЕД 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання (основний); 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Банки, що обслуговують емiтента (основний), в нацiональнiй валютi № 2600567842 АБ «Укргазбанк» МФО 320478 Електронна адреса shostka-hlib@mail.ru Телефон (05449) 7-10-10, 7-10-10 Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах становить 470 624,00 грн. (Чотириста сiмдесят тисяч шiстсот двадцять чотири гривнi 00 коп). Статутний капiтал сформований у повному обсязi. Середньооблiкова к.-сть працiвникiв 10 Опис характеру аудиторської перевiрки Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», складеної згiдно з МСФЗ, що додається i який включає: - баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015; - звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк; - звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк; - звiт про власний капiтал за 2015, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток за вiдповiдний перiод проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2014 року, що затвердженi для обов’язкового застосування в якостi нацiональних з 01.02.2016 за рiшенням Аудиторської палати України №320/1 вiд 29.12.2015. Аудиторська перевiрка включала: - вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують суми у фiнансових звiтах та розкриття iнформацiї ; - оцiнку принципiв бухгалтерського облiку, що застосовується при пiдготовцi фiнансових звiтiв згiдно з МСФЗ; - аналiз попереднiх суттєвих оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом при пiдготовцi фiнансових звiтiв згiдно з МСФЗ; - оцiнку загального подання фiнансових звiтiв згiдно з МСФЗ. Аудитор, у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства» та професiйної етики, не пов’язаний майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами. До аудиторських процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, котрi стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, котрi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства. В процесi аудиту застосованi метод документальної та нормативної перевiрки. Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2015, у вiдповiдностi до внутрiшнього положення ПП АФ «Альфа-Аудит», розраховано наступним чином: - з метою виявлення суттєвих вiдхилень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження, згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг № 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», аудитором визначено рiвень суттєвостi в розмiрi 4,5% валюти балансу. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти Керiвництво ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною в попереднiх параграфах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за перевiряємий перiод були: Голова правлiння Iвченко Олександр Анатолiйович; головний бухгалтер – Боброва Тетяна Миколаївна. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо повного пакету фiнансових звiтiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Вiдповiдальнiсть аудитора визначена Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» та згiдно Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг, в т.ч. стандарту № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту», що прийнятi в якостi Нацiональних за рiшенням Аудиторської Палати України. Крiм того, аудитором були врахованi вимоги Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та МСФЗ, а також вимоги чинного законодавства України, в тому числi: - Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 № 435-IV (iз змiнами та доповненнями); - Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 № 436-IV (iз змiнами та доповненнями); - Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-V (iз змiнами та доповненнями); - Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 №1576-ХII (iз змiнами та доповненнями); - Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 №3480-IV (iз змiнами та доповненнями); - Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 № 448/96-ВР (iз змiнами та доповненнями); - Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013 № 2826 (iз змiнами та доповненнями); - Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 № 485, а також iншого чинного законодавства. Аудитором дотриманi вiдповiднi етичнi принципи, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання обґрунтованої впевненостi, щодо вiдсутностi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки вiдносно фiнансового звiту ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2015рiк, а аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формування пiдстав для висловлення аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У результатi проведення перевiрки встановлено, що iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв та запасiв станом на 31.12.2015, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти, не є суттєвими i в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан Товариства. Умовно - позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2015 (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 надає достовiрну та справедливу в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» станом на 31.12.2015 року, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що визначенi концептуальною основою фiнансової звiтностi та вимог дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї: Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI з урахуванням методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов’язання - Поточнi зобов’язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року складає 5894тис.грн., що перевищує розмiр статутного (зареєстрованого) капiталу. Вiдповiдно, ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має потреби у виконаннi дiй, що визначенi п. 3 ст.155 Цивiльного Кодексу України вiд 16/01/2003 №435-IV (iз змiнами та доповненнями), та яким встановлено: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю: Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю. Виконання значних правочинiв (10) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», а станом на 31/12/2015 ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має кредиторської чи дебiторської заборгованостi по правочинам, яка б займала бiльше 10 вiдсоткiв активiв товариства. Стан корпоративного управлiння, у т.ч. стан внутрiшнього аудиту Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства». Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Голова правлiння Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi роки скликались та проводились у вiдповiдностi до законодавства України. Аудиторськi перевiрки товариства проводяться не рiдше нiж раз на рiк. Звiтний перiод був перевiрений зовнiшнiм аудитором – аудиторською фiрмою. Зовнiшнього аудитора товариство не змiнювало. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi здiйснювала ревiзiйна комiсiя та зовнiшнiй аудитор. Перевiрки були плановi. Внутрiшнього аудитора ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» випуск облiгацiй не здiйснює. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має iпотечних облiгацiй. Стан виокнання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не має зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами. Вiповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» не є компанiєю з управлiння активами, та не має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Аудитором перевiрено надання особливої iнформацiї до НКЦПФР, та встановлено, що особлива iнформацiя в 2015 роцi не подавалась. Розкриття iншої додаткової iнформацiї: Для оцiнки вiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства аудитором проведено аналiз фiнансового стану та його дiяльностi. Фiнансовий стан характеризується рядом економiчних показникiв. Фiнансовий аналiз показникiв дiяльностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» станом на 31.12.2015 здiйснено за допомогою коефiцiєнтiв. Аудитором були розрахованi наступнi коефiцiєнти: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який обчислено як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Групи може бути сплачена негайно. Оптимальне значення даного коефiцiєнта має бути бiльше вiд 0,2, з тенденцiєю до збiльшення. Станом на 31.12.2015 товариство має коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,05. 2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Нормативне значення даного коефiцiєнту має бути бiльше вiд 0,6-0,8. Станом на 31.12.2015 товариство має коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 1,15. 3. Коефiцiєнта фiнансової стiйкостi (чи незалежностi або автономiї) характеризує частку активiв власникiв товариства в загальнiй сумi активiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт обчислюється як вiдношення суми власного капiталу до пiдсумку балансу. Нормативне значення даного коефiцiєнту має бути бiльше вiд 0,5. Станом на 31.12.2015 товариство має коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,3. 4. Коефiцiєнта покриття (розрахункової платоспроможностi) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Оптимальне значення даного коефiцiєнта має бути бiльше вiд 1, з тенденцiєю до 2,0-2,5. Станом на 31.12.2015 товариство має коефiцiєнт покриття (розрахункової платоспроможностi) 1,15. 5. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними активами розраховується як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними активами. Нормативне значення даного коефiцiєнту має бути бiльше за 0,1. Станом на 31.12.2015 товариство має значення коефiцiєнту забезпеченостi власними оборотними засобами 0,13. 6. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Нормативне значення даного коефiцiєнту має бути бiльше вiд 0. Станом на 31.12.2015 товариство має значення коефiцiєнту маневреностi власного капiталу в розмiрi 0,27. Розрахованi коефiцiєнти дають змогу впевнитись в тому, що вони або вище вiд рекомендованих, або ж на межi з рекомендованими, що, пiдтверджує твердження управлiнського персоналу ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викревлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») В ходi проведення аудиторської перевiрки, плануючи i здiйснюючи аудит вiдповiдно до принципу професiйного скептезизму, розглянуто можливiсть випадкiв шахрайства, в т.ч.: навмисних викривлень, якi є результатом неправдивої фiнансової звiтностi та викривлень, якi є результатом привласнення активiв. При цьому факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальнiсть за запобiгання шахрайству або помилки. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, в ходi проведення аудиторскої перевiрки, було здiйснено у вiдповiдностi до внутрiшньофiрмових положень приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит». Фактiв викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилок виявлено не було. Крiм того, у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Вiдомостi про аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит» Код за ЄДРПОУ 31312205 Вiдомостi про державну реєстрацiю Виконавчий комiтет Сумської мiської ради народних депутатiв – 22.01.2001, виписка з єдиного реєстру юридичних осiб, серiї АВ № 271293, номер запису 1 632 120 0011 006733 Номер свiдоцтва 2522 Внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 № 99 з термiном дiї продовженим за рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2015 № 319/2 на термiн до 24.12.2020 Мiсцезнаходження 40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34 Телефон, факс (0542) 79-37-47; 050-307-02-04;095-180-33-66 Електронна адреса Alfa-audit2001@ukr.net Найменування страхової компанiї, номер та строк дiї страхового полiсу, сума страхового покриття ПрАТ СК «ПЗУ Україна», договiр страхування професiйної вiдповiдальностi № 352.994088420.20143 (строк дiї з 13.02.2016 по 12.02.2017) на загальну суму 500000,00грн. з лiмiтом вiдповiдальностi по однiй подiї 100000,00 грн. Вiдомостi про аудиторiв, що виконували та контролювали аудиторську перевiрку: 1. Аудитор Лiтвинова Лариса Тихонiвна Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 004455 виданий Аудиторською Палатою України 26/12/2000 з термiном дiї до 26/12/2019 2. Аудитор - контролер Середа Вiталiй Михайлович Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 005778 виданий Аудиторською Палатою України 29/04/2004 з термiном дiї до 29/04/2019 Назва виданого пiдсумкового документу та дата видачi Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) про фiнансову звiтнiсть за МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2015рiк з датою видачi – 11 квiтня 2016. Мiсце проведення аудиторської перевiрки 40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34 Основнi умови договору Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» здiйснено на пiдставi договору вiд 17 лютого 2016 року за № 17.02/3. Предметом даного договору визначено - перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» з метою висловлення незалежної професiйної думки у формi аудиторського звiту (висновку) стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi за 2015 рiк вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання у вiдповiдностi до МСФЗ. Перевiрка розпочата: 25 лютого 2016. Перевiрка закiнчена: 11 квiтня 2016. 11 квiтня 2016 Аудитор, директор ПП АФ «Альфа-Аудит» _________________ Лiтвинова Л.Т. Сертифiкат серiї А № 004455 виданий 26.12.2000 з термiном дiї до 26.12.2019
.
.
.