ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iвченко Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, безстроково/до переобрання
9) опис Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв виконавчого органу акцiонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства та положенням про виконавчий орган товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Голова Правлiння здiйснює керiвництво Товариством i надiлений наступними повноваженнями та має право: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах (пiдприємствах, установах i органiзацiях), вчиняти правочини вiд iменi Товариства, та iн.;керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводити переговори та без довiреностi укладати (пiдписувати) будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, здiйснювати iншi юридичнi акти; представляти Товариства, в трудових вiдносинах, приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення; направляти працiвникiв Товариства у вiдрядження, включаючи закордоннi; Розпоряджатися коштами та майном Товариств в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, представляти щорiчний фiнансовий звiт на затвердження загальним зборам; Вiдкривати та розпоряджатися поточним, валютним та iншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; Видавати вiд iменi Товариства доручення та довiреностi; Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; видавати накази та розпорядження та iншi локальнi нормативнi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов?язковими для працiвникiв Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до компетенцiй загальних зборiв та наглядової ради. Розмiр виплаченої Головi правлiння винагороди дорiвнює розмiру заробiтної плати голови правлiння, вiдповiдно до умов контракту. Змiни Голови правлiння за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", голова наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП". Голова правлiння емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради ПАТ "ШЗХР". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Кожедуба, 1.


1) посада Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Непомнящий Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 111811, 12.06.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник голови правлiння-Директор ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, безстроково/до переобрання
9) опис Повноваження та обов'язки: надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi або за його дорученням виконує всi його функцiї; органiзовує виробничо-господарську i соцiальну дiяльнiсть Товариства, та має право: без доручення дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах; без доручення укладати та пiдписувати господарськi та iншi договори (контракти); розпоряджатися коштами та майном Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; приймати та звiльняти працiвникiв товариства, накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства та застосовувати до них заходи заохочення; у межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв товариства; вирiшувати iншi питання пов"язанi з дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої Першому заступнику Голови Правлiння - Директору товариства винагороди дорiвнює розмiру заробiтної плати Першого заступника Голови Правлiння - Директора, вiдповiдно до умов договору та штатного розкладу. Змiни Першого заступника голови правлiння - Директора товариства за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник голови правлiння - Директор ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Фiнансовий директор ТОВ "Контакт плюс". Перший заступник голови правлiння - Директор емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Фiнансовий директор ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. воронiж, вул. Кошового, 18.


1) посада Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самусь Вiталiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 204443, 26.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, безстроково/до переобрання
9) опис Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв*язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснюю iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати у розмiрi посадового окладу, не отримував.Змiни заступника голови правлiння за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний iнженер ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", заступник голови правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Директор з виробництва ТОВ "Контакт плюс". Заступник голови правлiння емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Директор з виробництва ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальов Дмитро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 258953, 18.02.1997, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ПрАТ "Фiрма "АДВ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов*язки:Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У складi наглядової ради вирiшує питання , що належать виключнiй компетенцiї наглядобой ради: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни Голови Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбувалося.Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння, Директор Приватного акцiонерого товариства "Фiрма "АДВ", Директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив"; Голова наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"; Член наглядової ради ПАТ "ШЗХР"; Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС". Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Директор Приватного акцiонерого товариства "Фiрма "АДВ". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1; Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 33-а.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляшенко Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "Фармхiм"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: У складi наглядової ради вирiшує питання , що належать виключнiй компетенцiї наглядобой ради: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiни члена Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбувалося.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 рiк. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Фармхiм", Член наглядової ради ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Член наглядової ради ПАТ "ШЗХР", Член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП", Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "Фармхiм", Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1; Член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Кожедуба, 1. Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кабанова Ганна Митрофанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 187730, 03.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1947
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Провiдний економiст ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, 5 рокiв
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння; Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.Голова ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Змiни Голови ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Провiдний економiст ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Голова ревiзiйної комiсiї емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Провiдний економiст ТОВ "Контакт плюс", Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. воронiж, вул. Кошового, 18.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боброва Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ, 228360, 27.05.2004, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, безстроково/до переобрання
9) опис повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: - Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснює iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. Член правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати головного бухгалтера, не отримувала. Змiни члена правлiння за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер, член правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Член правлiння емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Iрина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 352788, 01.08.2006, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Референт ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, безстроково/до переобрання
9) опис Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв*язку з цим необхiднi матерiали; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснює iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати у розмiрi посадового окладу, не отримувала.Змiни Члена правлiння за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Референт ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Референт ТОВ "Контакт плюс". Член правлiння обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: референт ТОВ "Контакт плюс", Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. воронiж, вул. Кошового, 18.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пищик Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА, 187840, 04.10.1996, Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1945
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний iнженер МТП ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: У складi наглядової ради вирiшує питання , що належать виключнiй компетенцiї наглядобой ради: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Член наглядової ради, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiни члена Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний iнженер МТП ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Член наглядової ради емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах.Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ "Контакт плюс".Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щур Iгор Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнженер з охорони працi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, 5 рокiв
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння; Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати у розмiрi посадового окладу, не отримував. Змiни члена ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник вiддiлу з охорони працi ТОВ "Контакт плюс", Iнженер з охорони працi ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" , член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Член ревiзiйної комiсiї емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Начальник вiддiлу з охорони працi ТОВ "Контакт плюс". Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський район, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченка, 53. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єрохова Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", Начальник лабораторiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2011, 5 рокiв
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння; Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтної плати у розмiрi посадового окладу, не отримувала. Змiни члена ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник лабораторiї ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат".Член ревiзiйної комiсiї емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Начальник лабораторiї ТОВ "Контакт плюс", Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт.Воронiж, вул. Кошового, 18. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Боброва Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МВ, 228360, 27.05.2004, Шосткинський МРВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.02.1999, безстроково/до переобрання
9) опис Повноваження та обов'язки: Вiдповiдає за вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi, своечастну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює розмiру заробiтної плати головного бухгалтера. Змiни головного бухгалтера за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер, член правлiння ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Головний бухгалтер емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняIвченко Олександр АнатолiйовичМВ, 327461, 01.08.2006, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.9026468790000
Перший заступник Голови Правлiння - Директор ТоваристваНепомнящий Олександр ВолодимировичМА, 111811, 12.06.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi000000
Заступник голови правлiнняСамусь Вiталiй ЄвгеновичМА, 204443, 24.10.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi20302610.7849203026000
Член правлiнняКовальова Iрина ВiкторiвнаМА, 352788, 24.11.1997, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi000000
Член правлiнняБоброва Тетяна МиколаївнаМВ, 228360, 25.05.2004, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi000000
Голова наглядової радиКовальов Дмитро МихайловичМА, 258953, 18.02.1997, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi46879024.9026468790000
Член наглядової радиЛяшенко Вiктор Iвановичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних46879024.9026468790000
Член наглядової радиПищик Вiталiй IвановичМА, 187848, 04.10.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi39600.21033960000
Голова ревiзiйної комiсiїКабанова Ганна МитрофанiвнаМА, 187730, 03.10.1996, Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi26000.13812600000
Член ревiзiйної комiсiїЄрохова Iрина Анатолiївнад/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних30000.15943000000
Член ревiзiйної комiсiїЩур Iгор Валерiйовичд/н, д/н, Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних20000.10622000000
Головний бухгалтерБоброва Тетяна МиколаївнаМВ, 228360, 25.05.2004, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi000000
Усього 1620956 86.107 1620956 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.