ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2015
Кворум зборів** 98.76
Опис Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. 7.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна – голова комiсiї, Синегуб Вiктор Михайлович - секретар комiсiї, Гордус Олександр Федорович - член комiсiї.
По питанню №2: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити Звiт правлiння ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014 рiк.По питанню №3: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової Ради по пiдсумкам роботи за 2014 рiк.По питанню № 4:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. По питанню № 5:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2015 рiк тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2015 рiк. По питанню № 6: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Прибуток Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк, згiдно звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк, склав 423 тис. грн., розподiлити наступним чином: у повному обсязi спрямувати на поповнення обiгових коштiв Товариства. По питанню № 7: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв , "утримались"– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: - попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення;-попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення;- визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн.. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок;- уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» попередньо схваленi значнi правочини.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.