ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23008 24428 0 0 23008 24428
будівлі та споруди 9089 10464 0 0 9089 10464
машини та обладнання 7903 8127 0 0 7903 8127
транспортні засоби 3732 3249 0 0 3732 3249
земельні ділянки 249 249 0 0 249 249
інші 2035 2340 0 0 2035 2340
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 500 0 0 0 500 0
Усього 23508 24428 0 0 23508 24428
Опис Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства, вони дуже рiзняться по видам та групам. Первiсна вартiсть основних засобiв 24428 тис.грн., ступiнь їх зносу 56%, сума нарахованого зносу 13765 тис. грн.
Первiсна вартiсть та знос вiдповiдно по групах: будинки та споруди 10464 тис.грн., 4655 тис.грн., машини та обладнання 8127 тис.грн., 4938 тис.грн., транспортнi засоби 3249 тис.грн., 2859 тис.грн. ступiнь зносу, вiдповiдно 44%, 61%, 88%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6576 5886
Статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 471 471
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв, як за звiтний так i за попереднiй перiод - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.