ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.04.2016600000.00022499.0002666.780
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат "12.04.2016р. прийнято рiшення попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн.. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi Товариства попередньо схваленi значнi правочини. Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 600 (шiстсот) мiльйонiв гривень. Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi становить - 22499 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2666.78%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1629516 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1609396 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)