ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторськафiрма у формiтовариства з обмеженоювiдповiдальнiстю «Сумикооп-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30267686
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2033, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 2033, , , 26.01.2001, 29.10.2020 р.
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) незалежної аудиторської фiрми у формi ТОВ «Сумикооп-аудит» щодо фiнансової звiтностi за МСФЗ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» за 2016 рiк Акцiонерам, правлiнню ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» для подання до НКЦПФР. Аудиторами Аудиторської фiрми у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сумикооп-аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть в вiдповiдностi з Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 2033, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р. i продовженого рiшенням Аудиторської палати України № 316/3 вiд 29.10.2015 р. до 29.10.2020 р. згiдно умов договору № 20.02/2-А вiд 20 лютого 2017 р. проведено перевiрку прикладеної фiнансової звiтностi, затвердженої керiвництвом до випуску 27.01.2017 р., що додається в складi Балансу на 31 грудня 2016 р., Звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк, Звiту про власний капiтал за 2016 рiк та стислих викладiв суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi за 2016 рiк приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», код ЄДРПОУ 00379494, яке зареєстроване виконавчим комiтетом Шосткинської мiської ради Сумської областi 16.08.1996 р. i знаходиться за адресою: вул. Шевченко, б. 53, м. Шостка, Шосткинський р-н, Сумська обл., 41100. Опис аудиторської перевiрки Аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», що додається в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк, Звiту про власний капiтал за 2016 рiк, стислих викладiв суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» в особi голови правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича з правом першого пiдпису та головного бухгалтера Бобрової Тетяни Миколаївни з правом другого пiдпису, несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання користувачам фiнансової звiтностi, вiдповiдно до принципiв зазначених в Примiтках у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює i органiзацiю роботи внутрiшнього контролю, щодо пiдготовки та достовiрностi вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства i помилок та охоплює вибiр i застосування облiкової полiтики i оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», якi вимагають дотримання етичних принципiв та щоб планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненостi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок помилок чи шахрайства. Здiйснюючи оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають стану контролю, а не з метою висловлення думки, щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства. В процесi аудиту з застосуванням методiв документальної та нормативної перевiрки, проведено дослiдження шляхом тестування обґрунтованостi сум i iнформацiї розкритих в фiнансовiй звiтностi, та оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих оцiнок здiйснених управлiнським персоналом вимогам МСФЗ та здiйснено оцiнку загального подання фiнансової звiтностi i розглянуто вплив вiдомих аудиторам подiй та операцiй якi мали мiсце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, результати проведеної перевiрки є достатньою вагомою пiдставою для висловлення обґрунтованої думки щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2016 рiк. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Товариством на дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012р. обрано iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть. При цьому, така iсторична вартiсть вiдповiдає сформованiй вартостi основних засобiв за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку на дату переходу. Оцiнку основних засобiв на дату переходу на МСФЗ товариство не проводило. Наразi ми не в змозi визначити вплив коригувань вартостi основних засобiв, якi можуть бути потрiбними, у випадку ретроспективного застосування перерахунку iсторичної вартостi з метою визначення вiдповiдностi її формування вимогам МСФЗ. В звiтному i попередньому звiтних перiодах Товариством питання щодо зменшення корисностi активiв стосовно основних засобiв не розглядалося. На нашу думку, можливiсть зменшення корисностi активiв iснує, так як iснують фактори знецiнення щодо морального старiння активiв та змiни у ринковому та економiчному середовищi, у якому дiє Товариство, що може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю основних засобiв. Здiйсненi альтернативнi аудиторськi процедури надали достатню впевненiсть в їх фактичнiй наявностi. На початок 2016 року Товариством створено забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 15тис.грн. Товариством не вiдображено використання даного забезпечення у продовж 2016 року та не здiйснено нарахувань на наступний рiк. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питання, яке вiдображено в попередньому абзацi, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016року, результати дiяльностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складенi в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог МСФЗ та принципiв зазначених у примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на те, що фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк пiдготовлена на основi припущень, зроблених управлiнським персоналом, щодо безперервного функцiонування Товариства в майбутньому, якi передбачають спроможнiсть Товариства виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Використання управлiнським персоналом припущеннь про безперервнiсть дiяльностi товариства перевiрено шляхом проведення фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 «Безперервнiсть». Є ряд економiчних показникiв, якi знаходяться в межах рекомендованих, або й вище. До таких показникiв належать коефiцiєнт покриття, коефiцiєнт фiнансування, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, коефiцiєнт загальної лiквiдностi та ряду iнших. Данi показники мають позитивнi значення у зв’язку з тим, що товариство працює прибутково. Однак нестабiльнiсть економiчного розвитку та кризи можуть мати суттєвий влив на лiквiднiсть та дохiд Товариства, його стабiльнiсть, який на дату надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) достовiрно оцiнити неможливо. В результатi iснує суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення. Перевiрена фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про необхiднiсть таких коригувань та їх здiйснення буде повiдомлено, коли їх вплив стане вiдомим та буде можливiсть достовiрно їх оцiнити. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сумикооп-аудит» Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2033 вiд 26.01.2001 р. продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.10.2015 р. № 316/3 до 29.10.2020 р. Адреса: 40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10 Телефон (0542) 227000 Договiр на проведення аудиту: №20.02/2-А вiд 20 лютого 2017 року. Дата початку проведення аудиту: «20» лютого 2017 р., дата закiнчення: «05» квiтня 2017 р. Дата аудиторського звiту: 05.04.2017 р. Аудитор Виконавець: Л.Т.Лiтвинова сертифiкат серiї А № 004455 виданий 26 грудня 2000 р. та продовжений до 26 грудня 2019 р. Директор АФ ТОВ «Сумикооп-аудит» О.В. Касяненко сертифiкат серiї А № 006543 виданий 29 квiтня 2009 р. та продовжений до 23 квiтня 2019 р.
.
.
.