ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2016
Кворум зборів** 98.76
Опис 12.04.2016р. проведено черговi загальнi збори. Кворум 98.76 %. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2015 рiк.7. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.8. Затвердження Статуту АТ в новiй редакцiї.9.Затвердження внутрiшнiх Положень АТ в новiй редакцiї в новiй редакцiї.10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.11. Обрання членiв Наглядової ради.12. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї АТ. 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ.15. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:
По питанню № 1 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).Рiшення прийнято одноголосно.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна – голова комiсiї, Синегуб Вiктор Михайлович – секретар комiсiї, Гордус Олександр Федорович – член комiсiї..
По питанню № 2 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй),"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй),"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Правлiння по пiдсумкам роботи за 2015 рiк.
По питанню № 3 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової Ради по пiдсумкам роботи за 2015 рiк.
По питанню № 4 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по пiдсумкам роботи за 2015 рiк.
По питанню № 5 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2015 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2016 рiк тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2016 рiк.
По питанню № 6 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Прибуток Товариства по пiдсумкам роботи за 2015 рiк, згiдно звiту про фiнансовi результати за 2015 рiк, склав 667 тис. грн., який розподiлити наступним чином: у повному обсязi спрямувати на поповнення обiгових коштiв Товариства.
По питанню № 7 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» (скорочено ПАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ») на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» (скорочено ПрАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ») та встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв по цьому питанню (питання № 7 порядку денного) набуває чинностi з 01.05.2016 року.
По питанню № 8 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» в новiй редакцiї та встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв по цьому питанню (питання № 8 порядку денного) набуває чинностi з 01.05.2016 року.
По питанню № 9 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити положення про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про загальнi збори приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про лiчильну комiсiю приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про виконавчий орган приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат», положення про ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» в новiй редакцiї та встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв по цьому питанню (питання № 9 порядку денного) набуває чинностi з 01.05.2016 року.
По питанню № 10 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складi:
Ковальов Дмитро Михайлович – голова наглядової ради, Ляшенко Вiктор Iванович – член наглядової ради, Пищик Вiталiй Iванович – член наглядової ради.
По питанню № 11 голосували: Кандидатами набрано наступну кiлькiсть голосiв акцiонерiв: Ковальов Дмитро Михайлович - 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi). Ляшенко Вiктор Iванович - 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi). Пищик Вiталiй Iванович – 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi).Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Ковальов Дмитро Михайлович, Ляшенко Вiктор Iванович, Пищик Вiталiй Iванович.
По питанню № 12 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та уповноважити голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати договори з членами Наглядової ради.
По питанню № 13 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у наступному складi: Кабанова Анна Митрофанiвна – голова ревiзiйної комiсiї, Єрохова Iрина Анатолiївна – член ревiзiйної комiсiї, Щур Iгор Валерiйович – член ревiзiйної комiсiї.
По питанню № 14 голосували: Кандидатами набрано наступну кiлькiсть голосiв акцiонерiв: Єрохова Iрина Анатолiївна – 1609396 голосiв (або 50 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi). Щур Iгор Валерiйович - 1609396 голосiв (або 50 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi).Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Єрохова Iрина Анатолiївна, Щур Iгор Валерiйович.
По питанню № 15 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; попередньо схвалити правочини, вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення; визначити, що попередньо схвалюються наступнi значнi правочини що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийняття цього рiшення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори забезпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-продажу, оренди, мiни та iн.. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок; уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi Товариства попередньо схваленi значнi правочини.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.