ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 7-10-10
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження Україна, Київська область, Шевченкiвський, м. Київ, 01001, пров.Шевченка, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2012
Міжміський код та телефон +38 (044) 278 07 98
Факс +38 (044) 278 07 98
Вид діяльності Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою ст. 47 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
Опис Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою ст. 47 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/в, м.Київ, 01001, Нижнiй Вал, б. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності фiнансова установа, яка надає фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Опис Обслуговування емiссiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31312205
Місцезнаходження Україна, Сумська область, д/в, м. Суми, 40009, вул. Расковой, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2522
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 0542 793747
Факс 0542 611743
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Проведення аудиту фiнансової звiтностi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/в, м. Київ, 01601, вул. Шовковична,42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон 044 2775000
Факс 044 2775001
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУМИКООП-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30267686
Місцезнаходження Україна, Сумська область, д/в, Суми, 40022, Троїцька, 1, кiм.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0542) 22-70-00
Факс (0542) 22-70-00
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Проведення аудиту фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, Київ, 04070, АНДРIЇВСЬКА, будинок 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон +380442317000
Факс +380442317000
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування рахунку у цiнних паперах